ޚަބަރު
އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފިއެވެ.  އިތުރު ރަފްސީލް އަންނަނީ  
އަދި ކިޔާލަން
2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މީދޫ ކައުންސިލުން ފެށި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ފައިސާގެ ތަ...

މިނިސްޓްރީތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އެކު މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މާލެ ވަޑައިގެނ...

މާކުރަތު ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމާއި ރ. މީދޫ ރާޝިދާ މަންޒިލް، އަޙްމަދު ނަޢީމް ހަވާލުވެލައްވައިފ...

ރައީސް ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވާ ޕީ.އެން.ސީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވަން ޖެހޭ ޖަލްސާ ބޭއްވުމު...

ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި ޙިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް ހުރެދާނެކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ކުރިއަށްދާނީ ކޯލިޝަނެއްގެ...

މި ހަފްތާ ބަންދުގައި މީދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަލަފް ހަފްތާ ބަންދު ދަރުސްތަކުގެ ހުރިހާ ދަރ...

ފާއިތުވެދިޔަ ދައުރުގައި ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމް ފުރި ހުސެއިން ޝިހާމް އަމިއ...

ސަލަފް ހަފްތާ ބަންދުގެ ދަރުސްތައް މިފަހަރު މީދޫގައި، ޙާއްސަކުރެވިފައިވަނީ ނަމާދަށް ހަފްތާ ބަންދުގައ...

ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި...

ރ. މަޑުއްވަރީއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މިއަދު ހަވީރު ހައްޔަރުކޮ...

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު/ނޮވެމްބަރުގައި ހެދި ޖީސީއީ އޯލެވެލް އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުން ރަނގަޅ...

ރ. އުނގޫފާރުގެ ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިން ވިއްކަމުން އަންނަ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ. &...

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަކުންވެސް އަތޮޅު...

ޔަމަންގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އެހީވުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގުރޭޑް 1 ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ&nbs...

ރ. ހުޅުދުއްފާރަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލާމާތާއިއެކު ހިންގި...

އޭޕްރީލް މަހުގެ 6 ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންޠިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރ...

މި ފަހަކަށް އައިސް ފާޅުގައި އިސްލާމްދީނަށާއި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވައްސަލަމައަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ...

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ޙައްޖާއި އުމުރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމާއި ބެހޭގުތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ...

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކ...

އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ އެމް.ޑީ.ޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ކާމިޔާބުކުރި ރ. މަ...


އއ. ތޮއްޑޫ ސްކޫލުން މޫނު ބުރުގާ އެޅި އުޚުތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފިއެވެ. މޫނު ބުރުގާ އެޅި އުޚުތު...

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އެމްޑިޕީ ޕްރައިމަރީ 24 ވޯޓުގެ ތަފާތަކާއެކު ރ. މަޑުއްވަރީ ލިލީމާގެ އާދަމް ޝިހާމް...

އެމް.ޑީ.ޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި މަޑުއްވަރީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ މަޑުއްވަރީގ...

އެންމެ ފަހުގެ
...