ޚަބަރު
ރ. އިންނަމާދޫ ހިމެނޭހެން 14 ރަށަކުން ގޯތި ދޫކުރަން ހުއްދަ ދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.   މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މިކަން އިޢުލާންކުރައްވާފައިވަ...
އަދި ކިޔާލަން
ރ. މަޑުއްވަރީގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަޑުއްވަރީގައި ބާއްވަމުން އަން...

ޓީޓީ ވިމެންސް ޑަބަލްސްއިން ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑައްޔަކާއި ރިހި މެޑައްޔެއް ޔަގީން ކުރެވިއްޖެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ މީދޫ ގޮފީގެ...

    މިނިވަން ދުވަހާއި ދިމާކޮށް މީދޫގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއްގެ މެދުގައި އިންޓަރ އޮފީސް...

ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ހެލްތް ސާވިސްގެ މަޤާމަށް ރ. މީދޫ ދޭލިޔާގެ، އަޙްމ...

ހިތުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ އުމުރުން އެންމެ 2 މަހުގެ ހަނާއަށް އެހީވުމަށް މިއަދު މީދޫގ...

ހިތުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ 2 މަހުގެ ހަނާއަށް އެހީވުމަށް މާދަމާ މީދޫގައި ޑޯޓުޑޯ ފަންޑ...

މީދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 29 ޖުލައި 20...

މޮރީޝަސްގައި މިހާރު ކުރިއަށް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި މޮރީޝަސް ބަލިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގ...

މޮރިޝަސްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ޓީމު އ...

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތަކީ މުޅި ގައުމުގެ މަސްލަހަތާއި ގުޅިފައިވާކަމެއްކަމަށް މަޑުއްވަ...

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް 2023 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރަސްމީ ބިޑް، ކުޅ...

ދިވެހި ޙައްޖު މިޝަންގެ އޮފީހެއް މައްކާގައި ޤާއިމްކޮށްފިއެވެ.   ޙައްޖު މިޝަންގެ އޮފީހެއް މައް...

ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާތުގައި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ނިމުނުއިރު 1،719،138.22 ރުފިޔާ...

ރ. މަޑުއްވަރީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އާ އިމާރާތް ޑިޒައިންކޮށް ބީ.އޯ.ކިއު ހެދުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކުނ...

މި ހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 28 ވާ އާދިއްތަ ދުވަސް އަދި އޮގަސްޓު 15 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު...

މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން މިރޭ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.   މިރޭ މަޑުއްވަރ...

މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ނިންމާ ޑިޒައިން އަދި ބީ.އޯ.ކި...

މީދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ސާފު ފެހި މީދޫއަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ 'ފެހިނަލަ މީދޫ'...

މިރޭ ހިފާ ހަނދުކޭތަ އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމަށް...

އޭޕްރީލް 2019 އިން 28 އޭޕްރީލް 2019 އަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނު...

  ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑުތަކަށް ބޭރު ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދިނުމަކީ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ފަލްސަފާއާއި ނުގުޅޭ...

ރ. މީދޫ ޞީއްޙީ މަރުކަޒުން އެންބިއުލާންސް ދަތުރު ތަކަށް 25 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގަން ފަށައިފިއެވެ. މީދޫ...

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި އަރިދަފުސް ރޯގާއާއި ވައިރަލް ހުން ފެތުރެމުނދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު...

ރ. ހުޅުދުއްފާރުގެ މަގުހެދުމަށް ރުއްގަސް ނަގަން ނިންމި މައްސަލަމިވަނީ މި ދެތިންދުވަހު މީސްމީޑިޔާގައި...

އެންމެ ފަހުގެ
...