ޚަބަރު
ކުރިއަށް މިއޮތް ހަފްތާއަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ހަފްތާއެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން ފެނަކަ މީދޫ ބުރާންޗުން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.
އަދި ކިޔާލަން
ރ. އިންނަމާދޫ ބަނދަރުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ފެން އިސްކޫރުތަކުން ފެން ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލެއް އިނ...

މައި ކޮލެޖުން މީދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެ ކޮލެޖުގެ މީދޫ ކެމްޕަހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާސްޓާސް ޑި...

މީދޫ ކައުންސިލުން މާލެ ދުރުވެ އާ ސަރުކާރުގެ ގިނަ މިނިސްޓްރީތަކަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ގިނަ ކަންކަމާއި...

ރ. މީދޫގައި ޑިންގީ ދަތުރުކުރަމުންދާ 'ބްލޫ ސްޓަރ" ޑިންގީގެ ދަތުރުތަކަށް މިއަދު ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް...

ރާެއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލު ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓު މިއ...

ކިޑްނީ ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑް، ފާތުމަތު މޫސާއަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލް ފުޓް...

ރ.މީދޫގައި މަދިރި އާލާވާގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ނައްތާލުމަށްޓަކައި ބޭސްޖެހުމުގެ ޙާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހ...

ޑެންގޫ ފަދަ މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތައް އާއްމުވަމުންދާނީ ރަށުތެރެއަށް ފޮގު ކުރުމަށްޓަކައި މީދޫގެ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމީ ދާއިރާގ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންޠިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި މަޑ...

ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ...

ކިޑްނީ ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑް، ފާތުމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ...

ލޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ގެންދާ ރ. މަޑުއްވަރީ ނާރެސް، މުޙައްމަދު އަރުޝްގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ފައި...

ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފައިވާ ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑް، ފާތުމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމަށ...

ލޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރަމުން އަންނަ ރ. މަޑުއްވަރީ ނާރެސް، މުޙައްމަދު އަރުޝްއަށް އެހީވުމަށްޓަކައި...


ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމް.ޓީ.ޑީގެ ޓިކެޓުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި ޕީ.އެން.ސީގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއ...

އޭޕްރިލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި އެމް.ޑީ...

ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑު ފާތިމަތު މޫސާއަކީ ފަސް ކުދިން އަދި މާމަ ކުދިންނާއިއެކު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޭދަކު...

ދީނީ އަދި އިޖުތިމާޢީ އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ އުއްމީދު ޖަމުޢިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ގަސްބޯ...

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ބެސްޓް ބަޑީ ފިހާރައިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 'މަށަށް ރަށު ޕިކަޕު'...

ޔަމަނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އެހީވުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމ...

އޭޕްރިލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި އެމް.ޓީ.ޑީގެ ޓިކެޓުގ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންޠިހާބުގައި ރައީސް މައުމޫންގެ ފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށ...

އެންމެ ފަހުގެ
...