ޚަބަރު
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގައި ފަހަތަށް ފިޔަވަޅު އެޅި ހިތާމަވެރި ދުވަހެއްކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީ.އެން.ސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.   މެމްބަރު އާދަމް...
އަދި ކިޔާލަން
20:30 މިރޭވެސް މުޅި މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.   އިތުރު ތަފްސީލު އަ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ މަސީހު މިއަދު އެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ރައީސްކަމަށް މާމިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރ...

ހިތުގައި ލޯވަޅެއް ހެދި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ރ.&nbs...

ޝައިޚް އިމްރާން މިނިވަންކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފިއެވެ.  އިތުރު ތަފްސީލް...

3 އަހަރު ދުވަހަށްފަހު ރައީސް ނަޝީދު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެއާޕޯޓުން ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެ...

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުނިގޮނޑު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އ...

އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލެވުނު ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ މުހައްމަދު އަނަސް ގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހު...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު، ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ޓީވީ އެއް ހަދިޔާ ކ...

ބެރިޔަންފަރު ބޭރުން ބޭނި ފާނަތަކެއްގެ ބަނޑުން ކަޅު ކުލައިގެ ޑަސްޓްބިން ކޮތަޅުތަކެއްގެ ބައިތަކެއް ފެނ...


އެމް.ޑީ.ޕީ އަދި ދާއިރާއަށް ދެރަ ގޮތެއްވާނެ އެއްވެސް ކަމެއްގައާއި ...

މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު "ތަޅެއް ނެތް، ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނެއްވެސް ނ...

ރ. ދުވާފަރު އުމަރުއާބާދު އުމުރުން އެންމެ 3 އަހަރުގެ އައިޝަތު ޒީކަށް ޖެހިފައިވާ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޟިރުނުވާނަމަ އެމެމްބަރުންނަށް ލިބޭ މުސާ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ޢަބްދުލް މަސީހު މުހައްމަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވ...

ކޮރަޕްޝަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަކަމުގައި ޑިފެންސް މިނ...

ވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާރޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) 75000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރު...

 ބޮޑުވެގެންވާ މުސީބާތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްވެއްޖެކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމު...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔަސް ދެމި ހުންނާނީ ރައީސް ޔާމީނާއިއެކުކ...

މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބުގެ 8ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ ތަފާތު މާހައުލެއްގައި ބާއްވައިފ...

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުތެރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލ...

މީދޫގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމުނުއިރު ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްކުރެވިފައިހުރި ވެލިފުނިތަ...

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބެޓެރި ވެހިކަލްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ބެސްޓް ބަޑީގެ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިޙާރު ހިނގަމުންދާ ދައުރު ހަމަވުމަށް ކައިރިވަމުން އަންނާތީވެ އަންނަ އަހަރުގެ...

އެންމެ ފަހުގެ
...