ޚަބަރު
ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ދަތިހާލުގައި ދިރިއުޅޭ މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް މީދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ އުއްމީދުން 'ހަދިޔާ ކީސާ'ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮގުރާމެއް ލޯންޗުކޮށްފ...
އަދި ކިޔާލަން
މީދޫގެ ޒުވާނުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ކަޕް 2019ގެ ގުރުއަތުލުން މިރޭ އޮންނާނެއެވެ....


ޕީސް ފައުންޑޭޝަން އަދި އުއްމީދު ޖަމުޢިއްޔާއިން ގުޅިގެން ކުރިއަށްއޮތް ހަފްތާ ބަންދުގައި މީދޫގައި ކުރި...

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން ހޮވުމުގެ އިންތިހާބު...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރ...

1983 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ރ. މީދޫގައި ހުޅުވި އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް މިއަދު...

ރ. މީދޫގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން 150 ކިލޯވޮޓ...


މިއަދު ހަވީރު 4:30އިން ފެށިގެން 5:30އާއި ހަމައަށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭނެކަމަށް...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބަށް ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދ...

މިމަހުގެ 10ވަނަ ދުވަހުގެ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫތުކަޕް 2019ގެ މީޑިޔާ ޕާޓްނަރަކަށް މީދޫ ޓައިމްސް ހ...

މީގެ 3 ދުވަސްކުރިން ރ. އިންނަމާދޫ ފަޅުތެރެއަށް އަޑިއަށްދިޔަ އިންނަމާދޫ 'މިހިރީ' ބޯޓު މިއަދުގެ ވަގުތެ...


މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.   މިއީ ދިވެހިރ...

ހަވާސް ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތާއި...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލ...

ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ދިގަލި މޯލްޑިވްސްއަށް އިމާމަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.  ...

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ ނ...

ކުރިއަށްއޮތް 3 އަހަރަށް އިންތިހާބުކުރާ ރ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓިއަށް މ...

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއިން ނާކާމިޔާބުވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު...

ސުޕަރ ވިޝަން އޮޕޓިކަލްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ލޮލުގެ ކޭމްޕެއް މާދަމާ މީދޫގައި ކުރިއަށްދާެނެއެވެ....

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އޮންނަ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި މީދޫ...

ރ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމެބަރުކަމަށް 20 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފ...

ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ބެސްޓް ބަޑ...

އެންމެ ފަހުގެ
...