ޚަބަރު
ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ދަތިހާލުގައި ދިރިއުޅޭ މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް މީދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ އުއްމީދުން 'ހަދިޔާ ކީސާ'ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮގުރާމެއް ލޯންޗުކޮށްފ...
އަދި ކިޔާލަން
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ އެންމެ 2 ރަށްކަމުން މިދެރަށުގެ ދޭތެރޭގައި ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް މެދުކ...

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ރ. މީދޫ އިންޖީނުގެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖެންސެޓ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ 5 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތ...

މީދޫ ޓައިމްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިމަހުގެ 29ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޑު...

ރ. އިނގުރައިދޫ ގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން...

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މި މަހުގެ 20 ވާ ބުދަ ދުވަހު މީދޫއަށް ވަޑައި...

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފިއެ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފިނަމަ ދާއިރާގައި ޕްރީ ސ...

ދައުލަތުގެ ހިދުމަތުގައި 38 އަހަރު އުޅުއްވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެ...

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ބާއްވާ ޤުރުއާން މު...

ރ. މީދޫ ބައު މިސްކިތަށް ދާއިމީ އިމާމަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.   ރ. މީދޫ ކައުންސިލުން ކ...

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަމީތަކީ ތަރައްޤީއަށް ލޯބިކުރާ ބޭފުޅެއްކަމަށާއި ރައ...

މީދޫ ޓައިމްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދ...

ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަމީން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައޮ ޕީ.އެން.ސީގެ ފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކ...

މީދޫގެ އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ބިންގާ ކަމުގައިވި ރ. މީދޫ އަޅޯގެއިން އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން މެކުހައްޖަހާ މިރ...

ރ. މީދޫ ހިތިގަސްދޮށުގެ، އައިމިނަތު މުޙައްމަދު މިއަދު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގެ ނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން މ...

ރ. މީދޫ ހިތިގަސްދޮށުގެ އައިމިނަތު އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު އިޝާ ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުއް...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ...

މި ހަފްތާ ބަންދުގައި ޕީސް ފައުންޑޭޝަނާއި އުއްމީދު ޖަމުޢިއްޔާ އަދި މީދޫގެ ކުބު ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި މުއައ...

ޕީސް ފައުންޑޭޝަނާއި އުއްމީދު ޖަމުޢިއްޔާ ގުޅިގެން މީދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 'ލަކުސަނަ' ޕްރޮގުރާމްތަކ...

'ލަކުސަނަ' ގެ ނަމުގައި ޕީސް ފައުންޑޭޝަނާއި އުއްމީދު ޖަމުޢިއްޔާ އަދި މީދޫގެ ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި މ...

މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އެންމެ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް އިންތިހާބުކުރަން ސަރުކާރުން...

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫތު ކަޕް ފުޓުސަލް މުބާރާތު ގުރުއަތުލައިފިއެވެ. &...

އެންމެ ފަހުގެ
...