ޚަބަރު
ރ.  އަތޮޅުގައި  އިތުރު  އެއާޕޯޓެއް  އެޅުމަށް  ޕްލޭންގައި  ނެތްކަމަށް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މިނިސްޓްރީން  ބުނެފިއެވެ.   މަޑުއްވަރީ  ދާއިރާގެ  މެމް...
އަދި ކިޔާލަން
ރ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އަދި ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަ...

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަނުން މުޅި ރ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެންނާއި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެންވެސް ދަތި ޙާލުގައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ ފަރ...

ރ. ކިނޮޅަހުގައި ހިންގަމުން އަންނަ 'ސްމައިލް' ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ފޭ...

ހަވާސް ގުރޫޕުގެ ފަރާތުން ރ. މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބެހުމަށް މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.    ހަވ...

މާދަމާގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު މައިދާނުގައި ކުރުމަށް ރ. ހުޅުދުއްފާރު އަދި ރ. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލުން ނިން...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރ. މީދޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމަށް ރ. މީދޫ ކައުންސިލުން ނިނ...

ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި ނެތް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ބޭނުންވާނަމަ މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު...

ހަވީރު 5:00 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 12:00 އަށް ރ. މީދޫގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފައި އޮތް...

ލޮކްޑައުންގައި ނެތް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

 ކޮވިޑް ނެތް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަށް މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލުމަށް ނިންމައިފި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއިއެކު ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މެޓް އޮފީހުން ހއ. އަތޮޅުން މ. އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާރޓް...

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް މިރޭ 21:00 ގައި ޤައުމާ މުހާތަބުކުރައްވާނެކަން އިޢު...

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް އޮންލައިންކޮށް ބޭންކަށް ޖަމާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދު 3:...

ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައ...

ޖެނެރޭޓަރަށް  ދިމާވި  މައްސަލަ  ހައްލުކޮށް  މުޅި  ރަށަށް  ކަރަންޓު &nb...

ރ. މީދޫގައި ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ ދެ ޖެނެރޭޓަރުގެ ތެރެއިން 350 ކިލޯވޯޓުގެ ޖެނެރޭޓަރަށް ދިމާވ...

ރ. މީދޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް 600 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެނައުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ...

ރ. މީދޫގައި ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ދެ ޖެނެރޭޓަރުގެ ތެރެއިން 350 ކިލޯވޯޓުގެ ޖެނެރޭޓަރަށް ދިމާވި...

ޖެނެރޭޓަރަށް  މައްސަލައެއް  ދިމާވެ  މުޅި  މީދޫއިން  ކަރަންޓު  ކެނޑިއްޖ...

ރ. އިނގުރައިދޫ ކޫލް މާޓް ޕްލަސްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ޢީދު ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތ...

ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 45 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މެޓް އޮފީހުން ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ބ....

ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު...

ކޮވިޑް 19 އާއި އަދި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން މި ދުވަސްވަރު ދަތިޙާލުގައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ ފަ...

...