ޚަބަރު
މިއަދު ހެނދުނު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވި ރ. މީދޫ މުސްތަރީގެ، ފަތުޙުﷲ ޢީސާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދު ހަވީރު 4:30 ގައި މަސްޖިއްދުއް ޒިންނޫރައިނިގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ކަށުނަމާދުގައި ވީހާވެސް ގިނަ...
އަދި ކިޔާލަން
ކަނޑުދަތުރުކުރާއިރު ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑުދަތުރުކުރާއިރު ލައިފް ޖެކެ...

    ބ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަންތާ ފެސްޓިވަލްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީ...

  ރާއްޖޭގައި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރު ފެށިގެން އައިސްފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގައ...

މައި ކޮލެޖު މީދޫ ކެމްޕަހުން މީދޫގެ 7 ދަރިވަރަކު ދަސްވެނިވެއްޖެއެވެ.   ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ޤ...

ރޭ ފެށި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގައި މީދޫ ތަމްސީލް ކުރުމަށް ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ...

ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާ އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ގެ ފުރަތަމަ ރިޒޯޓު، އިންޓަރކޮންޓިނެ...

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެރިކޮށ...

މިއަދަކީ މި ފަހުގެ ތާރީހުގައި ކަނޑުމަތީގެ އެންމެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ ހިނގާދިޔަ ދުވަހެއެވެ. މިއަދު މެން...

މިއަދު މެންދުރުގެ ބަގުތެއްގައި ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުން ފުރައިގެން އެ އަތޮޅު ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ލޯނ...

ހދ. ނޮޮޅިވަރަންފަރުން ފުރައިގެން އެއަތޮޅު ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލާ ލޯންޗުން...

ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރުން އެއަތޮޅު ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލާ ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދި...


އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ވެހިކަލެއް ބްރިޖްމަތިން އެކްސިޑެންޓުވެއްޖެއެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުން އެ އަތޮޅު ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ކުޑަ ލޯންޗެއް ފުރިފަހުން ހަބަރެއް ނުވެގެން އެ...

ކުރިއަށް އޮތް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓާފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތައް ހެދުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އިޢުލާން...

ސަރުކާރުގެ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ސްކީމްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފަ...

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ ދީދީ އެ މަޤާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މ...

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެރިކޮށ...

ޕީ.އެން.ސީ/ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އިސްސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ގިނަ ބަޔަކު އެއްފަހަރާ އެ ދެ ޕާޓީން ވަކިވެ ޖުމު...

ރަށްރަށުގެ އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ރަށު ކައުންސިލްގައި ހިމަނަން ޤާނޫނަށް އިސްލާހް ހުށައަޅަން ވިސް...

2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޭޕްރިލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފ...

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ، މުޙ...

މިއަދުގެ އިރުއޮއްސިގެން މިދިޔައީ ސިޔާސީ ގޮތުން ތަފާތު ޙަބަރުތަކެއް ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީން ޖާގަ ހޯދ...

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ފަލާޙް އަދި ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް ޕީ.ޕީ.އެމ...

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަދައްކަވާއިރު ތެދުބަހުން ވާހަކަދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހުގެ...

އެންމެ ފަހުގެ
...