ޚަބަރު
ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފުރަތަމަ ކަބް ސްކައުޓް ބެޗުގެ ދަރިވަރުން ހުވާކޮށްފިއެވެ.   ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކަބް ސްކައުޓް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ހުކުރު ދުވަހު...
އަދި ކިޔާލަން

މާތް ނަބިއްޔާއަށާއި އިސްލާމްދީނަށް ކުރާ ފުރައްސާރައާއި ރ. މީދޫގެ ރައްޔިތުން ދެކޮޅުކަން އަންގައިދިނުމ...

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް، އެމްޑީއެންގެ ނަމުގައ ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔ...

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް، އެމް.ޑީ.އެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަ...

  މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔާ މުޙ...

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރ. މީދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގ...

އެމް.ޑީ.އެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރިޕޯޓެއްގައި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞަލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސ...

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް، އެމް.ޑީ.އެންއިން އިސްލާމްދީނަށާއި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ...

އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ ވަކި މީހެއްގެ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫންކަމަށަށް ބުނެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޮޑުންނަށް ރ. އަތޮޅު ކައ...

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ މެންޑޭޓަރީ ޓްރެއިނިންގ މީދޫ ސިއް...

ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގެނެވޭ ފަރާތްތަ...

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވޯކް، އެމް.ޑީ.އެންއިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢ...

އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ބަދަލުގައި އުފައްދާފައިވާ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށ...

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވޯކް، އެމް.ޑީ.އެންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢ...

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީއާއި ކިނޮޅަހު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ އިންޓޭ...

އުއްމީދު ޖަމުޢިއްޔާއިން މީދޫގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުޓުސަލް މުބާރާތެއް ބޭއް...

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވޯކްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން އިސްލާމްދީނާއި މާތް...

ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހްއަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅުގައިވާފަދައިން ޞާލިހް ބޭފުޅެއްކަން އެ...

މީދޫ ކައުންސިލުން ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓުސަލް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވުމުގެ...

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވޯކް ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދ...

އިއްޔެއާއި މިއަދު މުޅި މީސް މީޑިޔާގައި އެންމެ ގަދައަށް ފެތުރެމުންދާ އަޑަކީ 'ބޭން އެމް.ޑީ.އެން'އެވެ....

ދިވެއްހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދާނެކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރ...

އިސްލާމްދީނާއި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞަލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ހައްދުފަހ...

ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ހަޖޫޖަހާ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރ...

ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ބަދުބަސް ބުނެ ރިޕޯޓެއް ނެރުމުގެ ސަބަބުން ހޫ...

އެންމެ ފަހުގެ
...