ޚަބަރު
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވާތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ޖުލައި މަހު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައެޅުނު ނިސްބަތް 16 އިންސައްތައަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ.   ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މިދިޔަ މަހުގެ ތަ...
އަދި ކިޔާލަން
މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުތެރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލ...

މީދޫގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމުނުއިރު ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްކުރެވިފައިހުރި ވެލިފުނިތަ...

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބެޓެރި ވެހިކަލްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ބެސްޓް ބަޑީގެ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިޙާރު ހިނގަމުންދާ ދައުރު ހަމަވުމަށް ކައިރިވަމުން އަންނާތީވެ އަންނަ އަހަރުގެ...

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހ...

  ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤައުމާއި މުޚާތަބުކުރައ...

މިރޭވެސް މުޅި މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.    އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ..

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މަޖިލީހު...

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔަބުކޮށްފައިވާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެމެޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު...

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެންމެ...

ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑާއި ޓީވީ ގެ ޙިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ، މިއަދު ފޯމް ދޫކުރަން ފަށައިފިއެ...

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރުމަށް އިންތިހާބުގައި ވ...

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށ...

ރެއެކޭ އެއްގޮތަށް މިރޭވެސް މުޅި މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.      އިތުރު ތަފްސ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަތަރު މެމް...

އިންޖީނުގެ ރޭޑިއޭޓަރއަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއިގުޅިގެން މުޅި މީދޫއިން ރޭ ކަރަންޓު ހިނގައްޖެއެވެ. ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ފަލާހުގެ ނަމުގައި ޓްވިޓަރގައި އުޅެނ...

ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންމިދާ ވިއްސާރަ އިތުރަށް ގަދަވެ، ހއ.އަތޮޅާއި ތ އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ސަރަހައްދަށް މިހާރ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުވާލު އުފެދިފައިވާ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށް މިއަދު އިލެކްޝަންސް...

އައު ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މަރުހޫމް މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައަށް އިންސާފު ހޯދުމުގެ މ...

ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާކަމަށް މީގެކުރިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި 12 މެމަބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަ...

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދުލު އިންސާފެއް ނެތެވެ. އިންސާފެއް މިޤައުމުގައި މިހާރަކު ނެތެވެ. މިއީ މިއަދު ސިޔާ...

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދ...

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީން ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިން...

ކުރިއަށް މިއޮތް ޢީދު ބަންދާއިދިމާކޮށް މީދޫއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގިނަ އުޅަނދުތަކުގެ ޖާގަ...

އެންމެ ފަހުގެ
...