ޚަބަރު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީން 'އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް' ނަމުގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ވޯކުޝޮޕެއް މާދަމާ ރ. ދުވާފަރުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. &...
އަދި ކިޔާލަން
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއިން ނާކާމިޔާބުވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު...

ސުޕަރ ވިޝަން އޮޕޓިކަލްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ލޮލުގެ ކޭމްޕެއް މާދަމާ މީދޫގައި ކުރިއަށްދާެނެއެވެ....

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އޮންނަ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި މީދޫ...

ރ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމެބަރުކަމަށް 20 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފ...

ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ބެސްޓް ބަޑ...

ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކު...

ރަ. މީދޫގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް މިއަދު ކުރިމަތިވި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަަކައ...

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ހުންނަ ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން އުޅުނު ދަރުހަކަށް އެޑިޔުކ...


ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުނ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާރއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލް...


ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ވެލިދޫ ދާއ...

އަންނަ  އޭޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންޠިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ފޯމު ހުށައަޅ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގ...

ބްލޫ ސްޕީޑް ޑިންގީއަށް ހުކުރު ދުވަހު ކުރި ހުރިހާ ދަތުރަކުން ލިބުނު 7250 ރުފިޔާ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރަން ޖ...

ރ. އިންނަމާދޫ ބަނދަރުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ފެން އިސްކޫރުތަކުން ފެން ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލެއް އިނ...

މައި ކޮލެޖުން މީދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެ ކޮލެޖުގެ މީދޫ ކެމްޕަހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާސްޓާސް ޑި...

މީދޫ ކައުންސިލުން މާލެ ދުރުވެ އާ ސަރުކާރުގެ ގިނަ މިނިސްޓްރީތަކަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ގިނަ ކަންކަމާއި...

ރ. މީދޫގައި ޑިންގީ ދަތުރުކުރަމުންދާ 'ބްލޫ ސްޓަރ" ޑިންގީގެ ދަތުރުތަކަށް މިއަދު ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް...

ރާެއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލު ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓު މިއ...

ކިޑްނީ ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑް، ފާތުމަތު މޫސާއަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލް ފުޓް...

ރ.މީދޫގައި މަދިރި އާލާވާގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ނައްތާލުމަށްޓަކައި ބޭސްޖެހުމުގެ ޙާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހ...

ޑެންގޫ ފަދަ މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތައް އާއްމުވަމުންދާނީ ރަށުތެރެއަށް ފޮގު ކުރުމަށްޓަކައި މީދޫގެ...

އެންމެ ފަހުގެ
...