ޚަބަރު
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ މާހައުލެއް ނެތުމާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނެސް މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމާލައިފިއެވެ.   ކައުނ...
އަދި ކިޔާލަން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވޯކް، އެމް.ޑީ.އެންއިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢ...

އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ބަދަލުގައި އުފައްދާފައިވާ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށ...

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވޯކް، އެމް.ޑީ.އެންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢ...

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީއާއި ކިނޮޅަހު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ އިންޓޭ...

އުއްމީދު ޖަމުޢިއްޔާއިން މީދޫގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުޓުސަލް މުބާރާތެއް ބޭއް...

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވޯކްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން އިސްލާމްދީނާއި މާތް...

ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހްއަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅުގައިވާފަދައިން ޞާލިހް ބޭފުޅެއްކަން އެ...

މީދޫ ކައުންސިލުން ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓުސަލް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވުމުގެ...

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވޯކް ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދ...

އިއްޔެއާއި މިއަދު މުޅި މީސް މީޑިޔާގައި އެންމެ ގަދައަށް ފެތުރެމުންދާ އަޑަކީ 'ބޭން އެމް.ޑީ.އެން'އެވެ....

ދިވެއްހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދާނެކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރ...

އިސްލާމްދީނާއި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞަލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ހައްދުފަހ...

ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ހަޖޫޖަހާ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރ...

ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ބަދުބަސް ބުނެ ރިޕޯޓެއް ނެރުމުގެ ސަބަބުން ހޫ...

މިއަދު ރާއްޖޭގެ އެކި ސްކޫލްތަކުގައި ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތަކާއެކު މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުނ...

ހައްދުފަހަނާ އަޅާފައިވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ލޭބަލްކުރުމަކީ ނަފްރަތު އުފެއްދުންކަމަށް...

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލައްﷲ ޢ...

މިހާރު ހުޅުމާލެ ފުޓުސަލް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޒޯން ބުރުގައި މިރޭ ރ. އިނ...

ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަސަރުކޮށްފައިވާ މ...

2020 ވަނަ އަހަރު ކިނޮޅަހުގައި ބްލޮކް މޯޑަށް ޖަނާޒާ ކޯހެއް ބޭއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ...

ރ. އުނގޫފަރުގައި ބުޅާ ގިނަވެ އާއްމު އުނދަގުލަކަށްވެފައިވާތީ ފައިސާ ދީގެން ބުޅާ މެރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް...

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށް އަލްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި...

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަ...

މީދޫ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ކުދިންގެ މެދުގައި ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.   މި ފެސ...

މިއަދު ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ހިތުގެ ދުވަސް ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގަ...

އެންމެ ފަހުގެ
...