ޚަބަރު
ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މީދޫ ތަމްސީލް ކުރާނެ ފަރާތްތަކެއް ހޮވުމަށް މީދޫ ކައުންސިލުން އޮޑިޝަނެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައ...
އަދި ކިޔާލަން
އަންނަ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭއިރު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ގްރޭޑް 1 އަށްް ވަންނަ ހުރިހާ ދަރިވަރު...

މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ ޔޫސުފް މުޙައްމަދުފުޅަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މި އަންނަ އަހަރުގެ ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް ރ....

ރ. ދުވާފަރުގައި ނިޔަމި ކޯހުގެ އައުބުރެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.    ދުވާފަ...

ސްކޫލު ކުދިންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމާ...

  މި ފެށޭ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ...

  ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވަޢުދެއްކަމަށްވާ ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ...

  ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި 8 ފާޚާނާ ހިމެނޭ ފާޚާނާ ބަރިއެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަދައިދޭ...

      އިއްޔެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވެއްޓުމު ސި...

  މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި ގެއްލުވާލެވިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ފަހު ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވާފައިވާއިރު، މިއަދު ޖަލްސ...

  ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތަކުން 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފްރީޒްކޮށްފައިވާކަމަށ...

  ޕީ.ޕީ.އެމް މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްދިޔަ ގަޑީގައި އަޑުގަދަ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަޖ...

  މިއަދު މެންދުރު ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެމްބަރުން ކަށ...

ރައީސް ޔާމީން މިއަދު 14:00ގައި ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ހިންގަވާފައިކަމަށް އިއްޔެ ބޭއް...

  ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ހުރި ހަތަރު ކުލާސްރޫމް އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި...

  ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު މެންދުރުފަހު ފުލުސް އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެ މަނިކ...

  ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ފެންތާނގީތައް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއ...

  ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަން ޗިޓު ފޮނުވައިފިއެެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ޗި...

  އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުތައް ހެޔޮކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އިޢުލާންކުރެވ...

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މީދޫ ބްރާންޗްގެ ޙިދުމަތް ލިބޭނެ ގަޑިތަކަކީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދިއްތަ އިން...

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންޠިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ތަމްސީލް ކުރާނެ މެމްބަރުން ހ...

ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސްޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި މޯލްޑިވް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރަ...

ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުދިނުމަށާއި ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް 75 އަހަރުފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މޯލްޑިވްސް...

  ސިހުރު ހަދާ މީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް، އަދަބު ދެވޭނެ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާ ފާސްކޮށްދެއްވ...

  މީދޫ ކައުންސިލުން ދެމުން އަންނަ ދެ ހިދުމަތެއް ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދު ކަނޑާލައިފިއެވެ. &...

އެންމެ ފަހުގެ
...