ޚަބަރު
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ މާހައުލެއް ނެތުމާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނެސް މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމާލައިފިއެވެ.   ކައުނ...
އަދި ކިޔާލަން
އިސްލާމްދީނަށާއި މާތް ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯޓެއް ނެރުނު މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓުވޯކް، އެ...

މިއަދުގެ ފަތިސް ވަގުތު ނިޔާވި ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ އައިމިނަތު އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދ...

މީދޫގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފުޓުސަލް ދަނޑުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމަށްޓަކާ ވަގުތީ ގޮތުން ފުޓުސަލް ދ...

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޢިލްމުވެރިން އެބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ މެދުގައި ހާއްސަ ސަ...

ޓެރެރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން މަޑުއްވަރީގެ ގެއެއް ބަލާ ފާސްކޮށް އެގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްގެ ދެ ފ...

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓުވޯކުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔާއަށާއި އިސްލ...

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގަޑިއަށް މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެ...

ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަދި މަޑުއްވަރީ ޕޮލިސް ގުޅިގެން އަޅާލާނެ މީހެއް ނެތި އެކަ...

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށ...

މީދޫގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މީދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީނ...

އިސްލާމްދީނަށާއި މާތް ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް...

އިތުބާރުގެއްލިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝައިޚް އިމްރާންގެ ނޫންކަމަށްބުނެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ...

  މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔާއަ...މާތް ނަބިއްޔާއަށާއި އިސްލާމްދީނަށް ކުރާ ފުރައްސާރައާއި ރ. މީދޫގެ ރައްޔިތުން ދެކޮޅުކަން އަންގައިދިނުމ...

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް، އެމްޑީއެންގެ ނަމުގައ ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔ...

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް، އެމް.ޑީ.އެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަ...

  މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔާ މުޙ...

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރ. މީދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގ...

އެމް.ޑީ.އެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރިޕޯޓެއްގައި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞަލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސ...

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް، އެމް.ޑީ.އެންއިން އިސްލާމްދީނަށާއި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ...

އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ ވަކި މީހެއްގެ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫންކަމަށަށް ބުނެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޮޑުންނަށް ރ. އަތޮޅު ކައ...

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ މެންޑޭޓަރީ ޓްރެއިނިންގ މީދޫ ސިއް...

ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގެނެވޭ ފަރާތްތަ...

އެންމެ ފަހުގެ
...