ޚަބަރު
ރ.  އަތޮޅުގައި  އިތުރު  އެއާޕޯޓެއް  އެޅުމަށް  ޕްލޭންގައި  ނެތްކަމަށް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މިނިސްޓްރީން  ބުނެފިއެވެ.   މަޑުއްވަރީ  ދާއިރާގެ  މެމް...
އަދި ކިޔާލަން
ރ. އަތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިންޗާޖުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޗާޖުންގެ ތެރެއިން އެންމެ...

ހަރުކަށި ފިކުރާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ރ. މ...

އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ޓިކެޓުގައި ވާދަކ...


2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރ...

2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ރ. އަތޮޅު ކައުންސި...

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރ. ދުވާފަރު ޕޮލިސް ސް...

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މީދޫ ބުރާންޗަށް އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.   އެ...

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 3 މ...

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގައި ފަހަތަށް ފިޔަވަޅު އެޅި ހިތާމަވެރި ދުވަހެއްކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގ...

އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީނ...

ރ. އަތޮޅު ރިޒޯޓުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ރ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންނާއިއެކު ބާއްވާ ބޮޑު...

16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުއްމީދުން ބޭއްވި 'ޖޫނިއަރސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ'ގެ...

16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުއްމީދުން ކުރިއަށް ގެންދާ 'އުއްމީދު ޖޫނިއަރސް ފުޓްސަލް...


ރ. އިނގުރައިދޫއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 6 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ޤުރުއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސްކޮށްފިއެވެ....

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ރ. އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް، ރ. އަތޮޅ...

މި މަހުގެ 18 އިން 20 އަށް ރ. އަތޮޅު އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރ...

    މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު...

ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރާއި ބެހޭ ރިޕޯޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ސަބް ކޮމިޓީން ލ...

2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޭޕްރިލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފުރަތަމަ ކަބް ސްކައުޓް ބެޗުގެ ދަރިވަރުން ހުވާކޮށްފިއެވެ.   ރ....

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމު، ރ. މީދޫ ޝާހިލް، ޑރ. އައިމިނ...

ރ. ދުވާފަރު މުރަކަ، ރުޤިއްޔާ ޔަޙްހާއަށް އެހީވުމަށް މިއަދު ހަވީރު މީދޫގައި ހެދިކާ ވިއްކުމުގެ ހަރަކާތެ...

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން މިއަހަރ...

އެންމެ ފަހުގެ
...