ޚަބަރު
މީދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 29 ޖުލައި 2019ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:45ގައި މީދޫ އަންހެނުންގެ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގައިއެވެ.   މިބައްދަލުވު...
އަދި ކިޔާލަން
ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްޞަ ހިނގާލުމެއް މީދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ.   މީދޫގެ ބޮޑެ...

އަދުގެ ސްކޫލުކުދިންނާ ޒުވާންދަރީން ޤައުމީވަންތަކަމާއި ޤައުމިއްޔަތަށް ލޯބިޖައސުވާ އެކުދީންގެ ހިތްތަކު...

ޕްރޮގެރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލިޑްސް، ޕީ.ޕީ.އެމް މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ ލީޑާޝިޕުން އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް...

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް އިން ށ. އަތ...

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ފަސްހާހަށްވުރެ ގިނަ ގަސް ކަނޑަން ޖެހޭނެކަމަށާއި އެއީ ތިމާވެއްޓަށް ވަ...

އަލް މަރްހޫމާ ޞަފިއްޔާ މުޙައްމަދު (ސިއްތައިތަ) ގެ އާއިލާއިން ބާއްވާ، ރަތްދަޅަގޭ އަލް މަރްޙޫމާ ޞަފިއް...

  ރ. މީދޫ ކައުންސިލުން މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ދ...

މާޅޮސްމަޑުލުއުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލުން ކުލަގަދަގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށ...

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައަކީ ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެއްކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަ...

ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށް  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރުންނާ...

މީދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފެނެކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެ...

މީދޫގައި ކަރަންޓުދޭން ބޭނުންކުރާ ޖަނަރޭޓަރަށް އަނެއްކާވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެ މީދޫގެ ބޮޑު ބަޔަކުން...

   މި އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މީދޫ އަދި މަޑުއްވަރީ ކަނބަލުންގެ ޓީމަކާއި...

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެ މީދޫ ރައްޔިތުން މިރޭވެސް ތިބީ ކަނުއަނދިރީގައި

މީދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލު ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި މިހާރު ބޭނުންވަނީ ދާއިމީ ހައްލެއްކަ...

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މީދޫ ބްރާންޗުގައި ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ 400 ކިލޯވޮޓުގެ ޖަނަރޭޓަރ...

20:30 މިރޭވެސް މުޅި މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.   އިތުރު ތަފްސީލު އަ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ މަސީހު މިއަދު އެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ރައީސްކަމަށް މާމިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރ...

ހިތުގައި ލޯވަޅެއް ހެދި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ރ.&nbs...

ޝައިޚް އިމްރާން މިނިވަންކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފިއެވެ.  އިތުރު ތަފްސީލް...

3 އަހަރު ދުވަހަށްފަހު ރައީސް ނަޝީދު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެއާޕޯޓުން ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެ...

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުނިގޮނޑު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އ...

އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލެވުނު ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ މުހައްމަދު އަނަސް ގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހު...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު، ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ޓީވީ އެއް ހަދިޔާ ކ...

އެންމެ ފަހުގެ
...