ޚަބަރު
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވާތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ޖުލައި މަހު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައެޅުނު ނިސްބަތް 16 އިންސައްތައަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ.   ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މިދިޔަ މަހުގެ ތަ...
އަދި ކިޔާލަން
ޔަމަނުގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ފަށާފައިވާ 'ހެލްޕެ ޔަމަން' ކެމްޕެއިނަށް ފައ...

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން...

ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމަރީއަކީ ދެ ފުށްފެންނަ އިންސާފުވެރި އިންޠ...

ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް އެ ކައުންސިލުން ވާން...

މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއިން ޖުމ...

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ، މުހ...


  ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދެއްކަމަށްވާ ސްކޫލްތަކުގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތ...

  ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަޙުލޫފު މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި މީދޫއަށް ވަޑައިގެން މީދޫ ކަ...

  ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަލްފާޞިލް އަހުމަދު މަހުލޫފު  މިއަދު މެންދުރުފަހު 1:00 ގައި މީދޫއަށް ވަ...

  އއ އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެއްލައިދޫ ރިޒޯޓުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކަކު މަރުވެއ...

  ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވަޢުދެއްކަމަށްވާ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތ...

  މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އ...

  ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަޙުލޫފު މި މަހުގެ 13 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު މީދޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަ...

  މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި މަޑުއްވަރީ ދާ...

  އަނަންތަރާ ކިހަވައް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓާ ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗެއްގައި މީދޫ ކަނބަލ...

  ޖެޓީ ފަޅުގެ ތެރެއަށް ގިނަވެފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ފުޅިތަކާއި އެކި ޒާތްޒާތުގެ ކުނިތައް މިއަދު ހަވީ...

  މީދޫ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނ...

  ދަތި ހާލުގައި އުޅެމުންދާ ޔަމަންގެ މުސްލިމް އަޙުންނާއި އުޙުތުންނަށް އެހީވުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލ...

  ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު 1.30 ގައި ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ފޮނުވާފައިވުމުން ފު...

ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އަލަށް އުފައްދާ ސިޔާސީ ޕާރޓީ، ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެ...

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދަން އިޢުލ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ދާއިމީ ޤުރުއާން ޓީޗަރެއް ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.   ދިވެހި...

ރ. އިންނަމާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ 14 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް މާވަހަރެއްކަމަށް ބެލެވޭ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ފެނި...

  މިއަދު ހެނދުނު 11:30 ހާއިރު މާލޭގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި އިން ޒުވާނަކަށް ފިޓު ޖެހި ނުރައްކާތެރި...

އެންމެ ފަހުގެ
...