ޚަބަރު
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގައި ފަހަތަށް ފިޔަވަޅު އެޅި ހިތާމަވެރި ދުވަހެއްކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީ.އެން.ސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.   މެމްބަރު އާދަމް...
އަދި ކިޔާލަން
މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ގެނެސްދިނުމަށްޓަ...

މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މަޑުއްވަރީ ދ...

މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ޕީ.އެން....

މާދަމާއަކީ ތާރީޙީ ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމާއި ސަރުކާރާއި ގުޅި...

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޓީޑީ ގެ ކެންޑިޑޭޓު މެމްބަރު ޔާމީން ރަޝީދަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ފ...

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހާއްސަ ދުވު...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު މަޑުއްވަރީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. &n...

މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރުހުމާއި ލޯބި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖޭ.ޕީ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމް.ޓީ.ޑީގެ ޓިކެޓުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދ...

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތާއި މުދަލުގެ ޒަކާތް ބެހުމަށްޓަކައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ފަޤީރުންގެ ލިސްޓު އަ...

މިރޭ މުޅި ދުނިޔޭގައި އެއް ގަޑީއިރަށް ފާހަގަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާތު އަވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މީދޫ...

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ދެ ރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ނިންމުމުގެ ރ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކެމްޕެއިނަށް މީދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ ގޮފިން ބަނދަރުމަތީގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ބެނާތަކަކ...

މީދޫ ޓައިމްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޕީ.އެން.ސީގެ ފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކ...

ގެސްޓް ހައުސް ހުރި ބިމުގައި އެއްކުރެވިފައިވާ ވެލި ފުނިން އާއްމުންނަށް ވެލި ދޫކުރަން ނިންމާ މީދޫ ކައު...

މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މީދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'މީދޫ ޓައިމްސް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބަހުސް...

އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލެވުނު ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޕީ.އެން.ސީގެ ޓިކެޓުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދ...

މީދޫ ޓައިމްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ 'މީދޫ ޓައިމްސް ކެންޑިޑޭޓުންގެ...

އޭޕްރިލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ކެ...

މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުތައް އެފް.ސީ ޕަ...

އޭޕްރިލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި މަޑުއްވ...

އެންމެ ފަހުގެ
...