ޚަބަރު
އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެމް.ޑީ.އެންއިން ނެރުނު ރިޕޯޓަށް ތާއިދުކޮށް އުތެމާ ނަމުގައި ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވާތީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވ...
އަދި ކިޔާލަން
ޅ. ނައިފަރުގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮއްވާލާ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ބަޔަކު މީހުން ރާވަމުންދާ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ގޮތުން މި މަހުގެ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އަޅުވެތި ނިޒާމެއްކަމަށާއި އެ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ 5 ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބުކޮށްދީފިނ...

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވިނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުން...

އޭޕްރިލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ބޭއއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެ...

ސުޕަރ ވިޝަން އޮޕްޓިކަލްސްގެ ފަރާތުން މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ލޮލުގެ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް...

ީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއާ ހަފް ޓެއިލަރސް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ގުޅިގެން މ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޖަ...

ސްނޯކްލިންގއަށް ގޮސް އުޅުނު މީދޫގެ ޒުވާނެއް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. 

ޝައިޚް ސަމީރުގެ ދަރުހެއް އަސްރުފަހުން ޒިންނޫރައިނި މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.  މަޝްހޫރު ދީނީ ޢ...

އަދާލަތު ޕާޓީން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިންގެ ބޮޑު ދަރުސް މާދަމާ ރޭ މާލޭގައި...

މާދަމާ މީދޫގެ މަސްޖިދުލް އައްވާބީންގައި އިމާމްވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރައްވާނީ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކަކީ&...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން މީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން ގޮނޑިއަށް ވާ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން މީދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާނީ އަލީ ރަޝީދ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ޓިކެޓުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ވާދަކުރާނެ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ޓިކެޓުގައި މީދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ވާދަކުރ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް މިއަދު ބ...

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުމުގެ ސުންގަޑި މިރޭ 8:00 އާއި ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ބާއްވާ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހ...

އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ދެ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ...

މީދޫގައި ޓާފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ މިން ހަމަވާ ދަނޑެއް މިހާރު ދެ ނަމްބަރު ބޯޅަ ދަނޑުގެ...

އެންމެ ފަހުގެ
...