ޚަބަރު
އަދި ކިޔާލަން
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ދެ ރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ނިންމުމުގެ ރ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކެމްޕެއިނަށް މީދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ ގޮފިން ބަނދަރުމަތީގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ބެނާތަކަކ...

މީދޫ ޓައިމްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޕީ.އެން.ސީގެ ފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކ...

ގެސްޓް ހައުސް ހުރި ބިމުގައި އެއްކުރެވިފައިވާ ވެލި ފުނިން އާއްމުންނަށް ވެލި ދޫކުރަން ނިންމާ މީދޫ ކައު...

މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މީދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'މީދޫ ޓައިމްސް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބަހުސް...

އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލެވުނު ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޕީ.އެން.ސީގެ ޓިކެޓުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދ...

މީދޫ ޓައިމްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ 'މީދޫ ޓައިމްސް ކެންޑިޑޭޓުންގެ...

އޭޕްރިލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ކެ...

މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުތައް އެފް.ސީ ޕަ...

އޭޕްރިލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި މަޑުއްވ...

އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ނިމުމަކަށް ގެންނަން ކުރި މަސައްކަތާ، ނެގި ރިސްކަށް ބަލާފައިވެސް މުހައްމަދު އަމ...

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ރ. މީދޫ ބްރާންޗުގެ ޕެނަލް ބޯޑުގެ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު މުޅ...

ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 28ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބެސްޓް ބަޑީއިން ސްޕޮންސަރކޮށްފިއެވެ.  ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އެމް.ޓީ.ޑީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ މިހާރޔގެ...

މަޑުއްވަރީއަށް ދިމާވެފައިވާ ބަނދަރުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވި...

ވަޢުދުވެފައިވާ ގޮތަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކ...

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއިއެކު އުނގޫފާރު އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ.   އ...

ރ. މަޑުއްވަރީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތް ޑިޒައިންކޮށް ބީ.އޯ.ކިޔު ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހެލ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް...

މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަން ޖެހޭ އާ އިމާރާތް ޑިސައިންކޮށް ބީ.އޯ....

ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތު...

އެޖްނެޑާ 19 އިން މީދޫގައި ނުނިމި ހުރި މަގުތައް ނިންމައިދޭނަކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕ...

އެންމެ ފަހުގެ
...