ޚަބަރު
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގައި ފަހަތަށް ފިޔަވަޅު އެޅި ހިތާމަވެރި ދުވަހެއްކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީ.އެން.ސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.   މެމްބަރު އާދަމް...
އަދި ކިޔާލަން
"ފުއްޑަން"ގ‮ެ‮ ‬ނަމުގައި‮ ‬އަންހެނުންނަށ‮ް‮ ‬ހާއްސަ‮ ‬ވޯކްޝޮޕެއް‮ ‬މީދޫގައި‮ ‬ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ...

ހުރިހާ‮ ‬ޖަނަރޭޓަރެއް‮ ‬އެއްފަހަރާ‮ ‬ނިވުމާއެކު‮ ‬މުޅި‮ ‬މީދޫއިން‮ ‬ކަރަންޓު‮ ‬ކެނޑިއްޖެއެވެ‮.‬ &nb...

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް، ޕީ.އެން.ސީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމަށް ރ. މީދޫ ލަކީސްޓަރ، މުހައްމަދު އ...

ރައީސް ޔާމީން ޕާޓީ ދޫކޮށްނުލާނެ   ރައްޔިތުނެގ ހަާދިމެއްގެ ގޮތުގަ މަސައްކަްތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު...

ޖަނަރޭޓަރުތަކަށް ބާރުބޮޑުވެ މުޅި މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ. ދާދިދެންމެއަކު މުޅި ރަށުން ކަރ...

ތަޖުރިބާ ހޯދައި، މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ދަތުރެއްގައި ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީމެއް ށ. ފޯކަ...

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން 13:00 އަށް ކަމަށް ނިންމައިފިއެވެ....

އަލްމަރްހޫމް ޢީސާ އަލިފުޅުގެ ހަނދާނުގައި އެކުވެރި ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އެކު...

ންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހުގައި އެކުވެރި ކުލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އެކުލަބުގެ...

ރ. އަތޮޅުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިސްވެރިން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން...

ނިކަމެތި ހާލުގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަޤްސަދުގައި އުފެއްދި ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަން ރ...

ޑޫޒިއަންސްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހާޝިމް ޝަފީއު އަދި ހަވާސްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ނާޖިހު މުހައްމަ...

މާޅޮސްމަޑުލު އިނގުރައިދޫގައި ސްލިޕްވޭއެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން އިއުލާ...

ދެކުނު އޭޝިޔާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެންމެ ފުރަތަމަ ބްލެންޑެޑް ޝަޓްލް ޓައިމް ކޯސް ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ...

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ދަތުރެއް...

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އާންމު އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ 97 ފޮށީގ...

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ 4 ވޯޓު ފޮށްޓެއް އަލުން ގުނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އިލެކްޝަ...

އަބަދުވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ ސިޔާސީ މަސައްކަތަކީ މެރަތަން އެއްކަމަށް ކަމަށާއި ކިތަންމެ ދުރަށް ދުވަންޖެހުނ...

އއ. މަތިވެރީގައި ހުންނަ ކާޒާ މިއާ ގެސްޓު ހައުސްގައި އަލިފާން ރޯވި ހާދިސާއާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ގެސްޓު ހަ...

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެ...

ރ. މަޑުއްވަރީގައި 28 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.    މީދޫ ޓައިމްސްއަށް...

ޖަނަރޭޓަރަށް‮ ‬ދިމާވި‮ ‬މައްސަލައެއް‮ ‬ހައްލުކުރުމަށް‮ ‬މިއަދު‮ ‬ހަވީރު‮ ‮ ‬ކަރަންޓު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް‮...

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު އާދަމް ޝަރީ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ކެންޑިޑޭ...

މިއަދު ކުރިއަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް މީދޫ ޓައިމްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ލައިވް ކަވަރ...

އެންމެ ފަހުގެ
...