ޚަބަރު
އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެމް.ޑީ.އެންއިން ނެރުނު ރިޕޯޓަށް ތާއިދުކޮށް އުތެމާ ނަމުގައި ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވާތީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވ...
އަދި ކިޔާލަން
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުރަން ބޭނުންނަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކައުންސިލ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓީމެއް ރ. އަތޮޅަށް ވަޑަ...

ރ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި އިސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް، "ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވުމުގަ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި މީދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިކްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި މީދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ 11 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަ...

އޭޕްރިލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ...

ޝައިޚް އިބްރާހިމް ރާފިޢު ދެއްވާ ހާއްސަ ދަރުހެއް މިއަދު އަސްރު ފަހުން މަސްޖިދުއް ޒިންނޫރައިނިގައި އޮނ...

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ރ. މީދޫ ރޯޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ 5 މުވައް...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ...

އޭޕްރިލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނ...

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސިއްޙީ ހިދުމަތްތެރިން ކުރަމުން ގެންދަނީ ބު...


ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގުމާއި މަނީ ލޯންޑަރ...

ޝައިޙް އާދަމް ޝަމީމް ދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް ސީރީޒް 'ޞާލިހުންގެ ބަގީޗާ'ގެ ފ...

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދޭން އ...

މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން މީދޫގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި ޒުވާނުން ޓްރެފިކް ގަވައިދުތަކަށ...

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މީދޫ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 595،868 ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް މީ...

މާރިޗު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އަލަށް ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަ...

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ސަލާމަތްވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މ...

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މީދޫ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާތުން 156،512.50 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް...

ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލަށް ދީފައިވާ ފައިސާއިން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަކާއި ބީޗެއ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ އަ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓޭ ވަރަށް މިހާތަނަށް މީހުން ރަޖި...

މީދޫގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ވަގުތީ...

އެންމެ ފަހުގެ
...