ރާއްޖެ
މޮރީޝަސްގައި މިހާރު ކުރިއަށް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި މޮރީޝަސް ބަލިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމުން ރަން މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.   ދިވެހި ޓީމުން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިމިވަނީ...
އަދި ކިޔާލަން
ގާގަނޑު އެފްސީ ބަލިކޮށް ހަވާސް އެސްސީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.   ރޭ މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގ...

ފޯރިގަދަ ސެމީފައިނަލް މެޗްތަކަކަށްފަހު ހަވާސް އެސްސީ އަދި ގާގަނޑު އެފްސީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ...

ޔޫޕް ކަޕް 2019ގެ ސެމީފައިނަލް މެޗްތައް ލައިވް ކުރުމަށް މީދޫ ޓައިމްސްއިން ނިންމައިފިއެވެ.   މ...

ޔޫތު ކަޕް 2019ގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗްތައް ނިމިފައިވާއިރު، މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތައް މިރޭ ކުޅ...

ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށް ގާގަނޑު އެފްސީން ގުރޫޕް ބީ ގެ އެއްވަނަ ކަށަވަރުކ...

ބުންވަރު އެފްސީކޮޅަށް 9 ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު ގުރޫޕް އޭ ގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ހަވާސް އެސްސީން ގުރޫޕް...

ރޭގައި ގުރޫޕް ބީ ގައި ކުޅުން މެޗްތައް ކާމިޔާބުކޮށް ތަންގަނޑު އެފްސީ އަދި ގާގަނޑު އެފްސީން ސެމީގެ ޖާގ...

މަހީ އެފްސީ ކަޓުވާލުމަށްފަހު ހަވާސް އެސްސީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ޖާގައެެއް ކ...

އައިމިނަތް އަޙްމަދު ނިޔާވުމާއި ގުޅިިގެން ފަސްކުރި ޔޫތްކަޕްގެ މެެޗްތައް މިއަދު ކުޅޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައ...

ޔޫތް ކަޕް 2019ގައި ރޭގަ ކުޅުން މެޗްތައް ގާގަނޑު އެފްސީ އަދި ތަންގަނޑު އެފްސީއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ....

ޔޫތު ކަޕްގެ ގުރޫޕް އޭގެ ފުރަތަމަ މެޗް ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު މަހީ އެފް.ސީ ބަލިކޮށް ބުންވަރު އެފް.ސީ...

މީދޫގެ ޒުވާނުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޔޫތު ކަޕް ފުޓުސަލް މުބާރާތް މާދަމާ ފަށާނެއެވެ. މި...

'މީދޫ ޔޫތު ކަޕް'ގެ ނަމުގައި މީދޫގައި ފުޓްސަލް މުބާރަތެއް ބޭއްވުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. ރ. މީދޫގެ ކ...

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފަހަތަށް ކުޅުނު ޒުވާން ކުޅުންތެ...

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ކުޅުނު އަލީ ޖިނާހު، ކުރިއަށް އޮތް ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނު...

މީދޫއަކީ އަބަދުވެސް ފުޓުބޯޅައިގައި ވިދުން ގަދަ ރަށެކެވެ. މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕު މުބާރާތް ބާއްވަން ފ...

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު މީދޫގައި ބޭއްވުނު ފުޓްސަލް މުބާރާތްތަކުން އެންމެ ކާބިޔާބު ހޯދި ޓީމް، ތަންގަނޑު އ...

އިޓަލީ ޤައުމީ ޓީމުގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނާއި އިޓަލީ ލީގުގައި ކުޅޭ ލާޒިއޯ އެފް.ސީގެ ކޯޗު އާ އަހަރު ފާ...

2018 ވަނަ އަޖަރު ފެށިގެން އައީ މީދޫއަށް ފުޓުބޯޅައިގެ ޢީދެއް ގެނުވަމުންނެވެ. އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅު...

darka park sposrts 11 attack fc  ދުވާފަރު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ދުވާފ...

  މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކުރިއަށްދިޔަ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މީދޫ ސްޕޯރޓްސ...

  ދިއްދޫގައި ކުރިއަށްދާ އެއްލައްކަ ކަޕާއި ނ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްދާ ޝިޔާމް-މައުރޫފް ސޮކާރ ކަޕްގ...

މީދޫ އަދި ރަސްމާދޫ ބަށި ޓީމުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެވިއަޖެއެވެ. މިއީ ރަސްމާދޫ ޓީމުގެ ދ...

ރ.މީދޫ ކައުންސިލުން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތް، ބެސްޓް ބަޑީ ކައުންސިލް ފުޓްސަ...

7 ޓީމަކާއެކު މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު މީދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ފަށާފައިވާ ފުޓްސަލް މުބާ...

އެންމެ ފަހުގެ
...