ޚަބަރު
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވާތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ޖުލައި މަހު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައެޅުނު ނިސްބަތް 16 އިންސައްތައަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ.   ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މިދިޔަ މަހުގެ ތަ...
އަދި ކިޔާލަން
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިގައި އެންމެ ދަށްވެގެން މާސްޓާސް ފެންވަރު ހުންނަން ޖ...

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންސްއާ...

މީދޫ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ ފުރަތަމަ 'އެމް.ޖޭ.އެސް ނެޓްބޯލް ޗެލެންޖް 2019' ފަ...

ީ.ޕީ.އެމް/ޕީ.އެން.ސީގެ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގައި ލާދީނީ ފިކުރު ފެތޭގޮތަށް ހާވާ ހުރިހާ ހަޑިއެއް ސާފުކ...

މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ނޯތު ޑިވިޜަންގެ ކޮމާންޑަރަކަށް އައްޔަނުކުރެއްވި މޯލްޑިވ...

ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުންފަދަ އަސާސީ ކަންކަންކުރުމުގައިވެސް މިސަރުކާރު ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް ރައްޔ...

އެންމެ ކުޑަމިނުން ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު ނޫނީ މާލެ ސަރަހަ...

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ދެ ރަށްކަމުގައިވާ މަޑުއްވަރީ އަދި މީދޫގައި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ޤ...

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސް ކައުންސިލްތަށް އިތުރަށް ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ކައުންސި...

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިދިޔަ އަޟްހާ އީދު ބަންދުގައި ހަރަކާ...

ކަނޑޫމާ ތިލައަށް ޑައިވިންއަށް ފޭބި އަންހެން ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.  ...

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ނޯތު ޑިވިޝަންގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ރ. މީދޫ ޖަވާހިރުގެ މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާ...

ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ނުކުމެ މީދޫގެ އަތިރިމަތީގެ ސަރަހައްދެއް ސާފުކޮށްފިއެވ...

އަޟްޙާ ޢީދާ ގުޅިގެން އަންނަ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް އާންމިކ...

ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި ދެއޮޕަރޭޝަނެއްގައި ، މީދުއަށް އ...

ރ. މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވެގެން އަންނައިރު އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރަކާއި ހާއްސަ ޑޮކް...

އެއީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ. ހަމަ ހިމޭން ރޭގަނޑު މުޅި މީދޫ ސިއްސުވ...

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވަން ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ އާއްމު ބައް...

1979 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ބ. ފެހެންދޫއަށ...

މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަން ހަދަން ޖެހޭ ޑިޒައިންއާއި ބީ.އޯ.ކިއު ހެދުމަށް ކުރިމަ...

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ބޭއްވުމަށް ލާޒިމު ކުރާ ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ އ...

މީދޫގެ ވަލުތެރޭގައި ވަގަށް ކުރުނބާ އަޅަން އުޅުނު ތިން ބިދޭސީން މިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހައްޔަރުކޮށްފި...

    އަތޮޅުތެރޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝ...

ނިޔާވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެއެވެ.   ފުލުހުންނާއި ހަވާލާދީ ބައެ...

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް 2023 ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެއެވެ.   މިކަ...

އެންމެ ފަހުގެ
...