ޚަބަރު
ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ޑިފެންސް  މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާކަމަށް ވަރަށް އިތުބާރުހުރި މަސްދަރަކުން މީ...
އަދި ކިޔާލަން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ހުސްވެފައިވާ މީދޫ ފޯކަލް ޕޮއިންޓު...

ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މީދޫ ޕްރީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިވެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއ...

މިއަދުވެސް މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.    އިތުރު ތަފްސީލް ...


2019 ވަނަ އަހަރަށް ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވާނޭ ގެއެއް ހޯއްދެވުމަށް އެ މަރުކަޒުން އިޢުލާން ކޮށ...

ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު މީދޫގެ ވިޔަފާރަވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ...

ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ 4 ބަހާ ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފަތުޙުﷲ އ...

މީދޫ ކައުންސިލުން އަރުވާ ޚިދުމަތުގެ ހަނދާނީ ފިލާ ރ. މީދޫ ހުދުފިނިފެންމާގޭ ޤާސިމް އަޙުމަދާއި ރ. މީދޫ...

ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްޞަ ހިނގާލުމެއް މީދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ.   މީދޫގެ ބޮޑެ...

އަދުގެ ސްކޫލުކުދިންނާ ޒުވާންދަރީން ޤައުމީވަންތަކަމާއި ޤައުމިއްޔަތަށް ލޯބިޖައސުވާ އެކުދީންގެ ހިތްތަކު...

ޕްރޮގެރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލިޑްސް، ޕީ.ޕީ.އެމް މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ ލީޑާޝިޕުން އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް...

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް އިން ށ. އަތ...

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ފަސްހާހަށްވުރެ ގިނަ ގަސް ކަނޑަން ޖެހޭނެކަމަށާއި އެއީ ތިމާވެއްޓަށް ވަ...

އަލް މަރްހޫމާ ޞަފިއްޔާ މުޙައްމަދު (ސިއްތައިތަ) ގެ އާއިލާއިން ބާއްވާ، ރަތްދަޅަގޭ އަލް މަރްޙޫމާ ޞަފިއް...

  ރ. މީދޫ ކައުންސިލުން މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ދ...

މާޅޮސްމަޑުލުއުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލުން ކުލަގަދަގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށ...

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައަކީ ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެއްކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަ...

ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށް  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރުންނާ...

މީދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފެނެކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެ...

މީދޫގައި ކަރަންޓުދޭން ބޭނުންކުރާ ޖަނަރޭޓަރަށް އަނެއްކާވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެ މީދޫގެ ބޮޑު ބަޔަކުން...

   މި އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މީދޫ އަދި މަޑުއްވަރީ ކަނބަލުންގެ ޓީމަކާއި...

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެ މީދޫ ރައްޔިތުން މިރޭވެސް ތިބީ ކަނުއަނދިރީގައި

މީދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލު ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި މިހާރު ބޭނުންވަނީ ދާއިމީ ހައްލެއްކަ...

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މީދޫ ބްރާންޗުގައި ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ 400 ކިލޯވޮޓުގެ ޖަނަރޭޓަރ...

އެންމެ ފަހުގެ
...