ޚަބަރު
ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސްޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި މޯލްޑިވް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސްގަލަން އެރުވުމާއެކު ދިވެހީ ނޫސްވެރިންނާއި އާންމުން ނ...
އަދި ކިޔާލަން
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުދިނުމަށާއި ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް 75 އަހަރުފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މޯލްޑިވްސް...

  ސިހުރު ހަދާ މީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް، އަދަބު ދެވޭނެ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާ ފާސްކޮށްދެއްވ...

  މީދޫ ކައުންސިލުން ދެމުން އަންނަ ދެ ހިދުމަތެއް ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދު ކަނޑާލައިފިއެވެ. &...

  ޑީސަލުން މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ޑިއުޓީ ކަނޑާލާ ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތ...

  ރާއްޖެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއ...

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންޠިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ ފަރާ...

  އޭ.ޓީ.އެމް ގެ ހިދުމަތާއިއެކު ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް މީދޫ ބުރާންޗު މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހިދުމަތަ...

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންޠިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ ފަރާ...

  2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އި...

  މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މިއަދު ފެއްޓެވި ސާފު ކުރ...

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުންތަކަށް، ބިޑުނުކޮށް ރަށްތައް ދޫނުކުރެވޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމްގެ ޤާނޫނަށް މާފަންނު ދެކުނު ދ...


އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ދިވެހި...

ބައިނަލްއަގްވާމީ ވޮލެންޓިއަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ރ. މީދޫ ފެނަކަ ބުރާންޗްގެ މުވައްޒަފުން...

ޔަމަންގައި ބަނޑުހައިހޫނުކަން ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާ މުސްލިމް ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު...

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން އިޢުލާންކ...

ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފިއެވެ. އެގޮތުން އޭޖީ އާއި 19 ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދ...

  މިއަންނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނ...

ދައުލަތުން ޗައިނާއަށް އެކަނިވެސް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭ! ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ޖުމ...

  މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ސިފައިން ވައްދައިގެން ހިންގި ކަންތ...

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ސިފައިން ވަދެ ހިންގި ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބު...

  ިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީން ކޯލިޝަންގެ އެއްބަސްވުމާއި ޙިލ...

  މީދޫގެ ބަނދަރުގައާއި އިޖުތިމާޢި އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ މަގުބައްތިތައް އައުޓްސޯސް...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ކޯލިޝަނަށް ދޫކޮށްލުމ...

ޮޅުދޫ އަޙުމަދު ވަޙިދު) ގެ ހެޔޮއެދުނަތަކާއި އެކު ގޭގެއަށް ކަލަންޑަރު ހަދިޔާ ކުރުން މެދުކެނޑުމަށްފަހު،...

އެންމެ ފަހުގެ
...