ޚަބަރު
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގައި ފަހަތަށް ފިޔަވަޅު އެޅި ހިތާމަވެރި ދުވަހެއްކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީ.އެން.ސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.   މެމްބަރު އާދަމް...
އަދި ކިޔާލަން
އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީނ...

ރ. އަތޮޅު ރިޒޯޓުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ރ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންނާއިއެކު ބާއްވާ ބޮޑު...

16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުއްމީދުން ބޭއްވި 'ޖޫނިއަރސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ'ގެ...

16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުއްމީދުން ކުރިއަށް ގެންދާ 'އުއްމީދު ޖޫނިއަރސް ފުޓްސަލް...


ރ. އިނގުރައިދޫއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 6 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ޤުރުއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސްކޮށްފިއެވެ....

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ރ. އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް، ރ. އަތޮޅ...

މި މަހުގެ 18 އިން 20 އަށް ރ. އަތޮޅު އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރ...

    މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު...

ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރާއި ބެހޭ ރިޕޯޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ސަބް ކޮމިޓީން ލ...

2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޭޕްރިލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފުރަތަމަ ކަބް ސްކައުޓް ބެޗުގެ ދަރިވަރުން ހުވާކޮށްފިއެވެ.   ރ....

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމު، ރ. މީދޫ ޝާހިލް، ޑރ. އައިމިނ...

ރ. ދުވާފަރު މުރަކަ، ރުޤިއްޔާ ޔަޙްހާއަށް އެހީވުމަށް މިއަދު ހަވީރު މީދޫގައި ހެދިކާ ވިއްކުމުގެ ހަރަކާތެ...

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން މިއަހަރ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ދެ ބުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުމަށް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 2...

މީދޫ ކައުންސިލުން ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ދެމުންދާ ހާއްސަ އެވޯޑުތަކުގެ ތެރެއަ...

2020 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ބަޖެޓުގައި މީދޫގައި ޓާފް ފުޓުބ...

މީދޫ ކައުންސިލުން އަރުވާ 'ނޫރާނީ އެވޯޑު' 4 ފަރާތަކަށް އަދި 'ކަލާފާނު އެވޯޑު'ވެސް 4 ފަރާތަކަށް އަރުވަ...

މީދޫއަކީ ފެހި ރީތި ރަށަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މީދޫ ކައުންސިލުން އަރުވަން ފެށި 'ނ...

"މާތް ނަބިއްޔާ" މި މަޢުޟޫއުއަށް މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އިލިޔާސް ހުސެއިން ދެއްވާ ހާއްސ...

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓުވޯކުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔާއަށާއި އިސ...

  މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ މިރޭ ރ...

އިސްލާމްދީނަށާއި މާތް ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯޓެއް ނެރުނު މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓުވޯކް، އެ...

މިއަދުގެ ފަތިސް ވަގުތު ނިޔާވި ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ އައިމިނަތު އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދ...

އެންމެ ފަހުގެ
...