ޚަބަރު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީން 'އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް' ނަމުގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ވޯކުޝޮޕެއް މާދަމާ ރ. ދުވާފަރުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. &...
އަދި ކިޔާލަން
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހ...

އިޓަލީގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗީނީ ރ. އަތޮޅުގެ ރިޒޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފިއެވެ....

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެންމެ ބިޒީ އެއް ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުކަމަށްވާ ބ. ދަރަވަންދޫ އެއާޕ...

މީދޫ ކައުންސިލާއި ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ކަސްރަތު ޕްރޮގުރާމެއް ކ...

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި ތިން ފިރިހެނުންގެ ގުރޫޕަކުން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައ...

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށި ދަސްވާރު ޕްރޮގުރާމް ހުއްޓާލައިފ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ޓިކެޓުގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީ...

މި ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރ. މީދޫގައި 136 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅިގެންދާނެކަމަށް...

ށ. ފުނަދޫގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަށް މާދަމާ ޓެސްޓު ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް ހަމަޖެހިއްޖ...

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް ރަމަޟާން މަހު ރަށްރަށުގައި ހިފްޡްކޮށް ތަރާވީޙު ނަމާދުކުރ...

ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަމުން އަންނަ ރ. މީދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފުރަތަމަ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިހާބުކޮށް...

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު މީދޫގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.  ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ރ. އަތޮޅުގެ ރައީސްގެ ޓި...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހ...

މަޝްހޫރު ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރު މުޙައްމަދު  ސޯދިޤު ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރުމ...

ރ. މީދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި މީދޫ ކައުންސިލ...

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީގައި ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ....

އިއްޔެއިން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި، ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އެންމެ އަޑުހަރުކޮށް ދެކެވެމުން އަންނަ އ...

ރ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި 14 އަހަރުގެ އޯޓިޒަމް ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުން އަންނަކަމަށާއި އެހެންނަމ...

މީދޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން އިއްވުމަށް...

ރ. މަޑުއްވަރީ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ހަދާ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.   &...

ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު އަޝްހަދު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައ...

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުގައި ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ހެދި ދަރިވަރުންގެ...

ރަށު ކައުންސިލަރުންނަކީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީ އާއި ގުޅޭ މުހިއްމު ހުރިހާ ކަމެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އިންތިހާބުވާ ކައުންސިލަރުންނަށް ދޭން ސަރުކާރުން...

އެންމެ ފަހުގެ
...