ޚަބަރު
އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެމް.ޑީ.އެންއިން ނެރުނު ރިޕޯޓަށް ތާއިދުކޮށް އުތެމާ ނަމުގައި ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވާތީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވ...
އަދި ކިޔާލަން
މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު ދެއްވާ ހާއްސަ ދަ...

އުއްމީދު ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 'ހަދިޔާ ކީސާ' ޕްރޮގުރާމު މެދުވެރިކޮށް 43 އާއިލާއަކަށް އެހީ...

ނިއު ނޯމަލްގައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ނިކުތް ފުރަތަމަ ދުވަހު ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ތަފާތު ގޮ...

ރ.  އަތޮޅުގައި  އެމްޓީސީސީން  ކުރަމުން  އަންނަ  ފެރީ  ދަތުުރަކުގެ &nbs...

އިސްލާމްދީނާއި މެދު ނަފްރަތު އުފައްދާ މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް، އެމްޑީއެންއިން ނެރުނު ރިޕޯޓަށް...

ރ. މާކުރަތުން ނެގި ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖަ ނެގެޓިވްވެއްޖެއެވެ.  ތަފްސީލް އަންނަނީ..    

ކޮވިޑް  19  އަށް  ޝައްކު  ކުރެވޭ  އަލާމަތްތަކެއް  ހުރުމާއި  ގުޅިގ...

ރ. އަތޮޅުގައި ފުލުހުން މިއަދު ހިންގަމުން އަންނަ އޮޕަރޭޝަނުގައި ދިވެހި 5 ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވ...

ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ރ. މަޑުއްވަރީގައި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގ...

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯޓު ލިޔުނު އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅު ޖަމްޢިއްޔާކަމަށްވާ އެމް.ޑީ.އެންގެ...

ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިއަދު މެންދުރު 14:00 އިން 17:00 އަށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލާނ...

މާދަމާ ހެނދުނު 10:30 ގައި މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިރުކޭތަ ނަމާދު ކުރާ ގޮތ...

ރ. ހުޅުދުއްފާރުގެ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ލެންޓާންއިން 'ފުރަބަންދު ފުރުސަތު' ނަމުގައި މާދަމާ ރޭ ހާއްސަ...

ޓެކްނިކަލް  މަސައްކަތެއް  ކުރުމަށް  މާދަމާ  މެންދުރު  14:00  އިން &nbs...

ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މާދަމާ މެންދުރުން ފެށިގެން މަކިއާތޯ އަލުން ހުޅުވުމަށް ނިންމަ...

ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު 16:00 އިން 17:00 އަށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލުމަށ...

ޓެކްނިކަލް  މަސައްކަތެއް  ކުރުމަށް  މާދަމާ  މެންދުރު  14:00  އިން &nbs...

ދަރިވަރުންގެ ގޭގައި ތިބެގެން ފިލާވަޅުތައް ނަގައިދިނުމަށް ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގެ އަމިއްލަ ޓީވީ...

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ވައުދެއްކަމަށްވާ 'ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ' ސިއްހަތެއް ރައ...

ޖަމާޢަތް ހެދުމަކާއި ނުލާ މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދީފި...

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ ފުރަބަންދުކުރުމާއެކު ރަށަށް އެނބުރި ނާދެވި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 9...

އިސްލާމްދީނާއި ޙިލާފު ވާހަކަތަކެއް ހިމަނައިގެން ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކުގެ...

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ހާއްސަ ހ...

ކޯވިޑް 19 އާއިއެކު މާލެ ފުރަބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށަށް އެނބުރި ނާދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކު...

ރ.  ދުވާފަރު  ތުނޑީގައި  ހެދިފައިވާ  ފެންގަނޑަށް  ކުޑަކުއްޖަކު  ގެނބިއ...

އެންމެ ފަހުގެ
...