މީދޫ
މީދޫ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ ސާފު ނަލަ މީދޫ ކެމްޕެއިނުގެ ދަށުން މީދޫގެ އަތިރިމަތި ސާފުުރުމުގެ ހަރަކާތެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.   މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ގައި ފެށި މިހަރަކާތުގައި މީދޫގ...
އަދި ކިޔާލަން
ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ރ. މީދޫ މ...

މީދޫގެ މަގުތަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން މަގުތަކަުގައި ގައުފަތުރާ ނިމިފައިވާއިރު، އަދިވެ...

ކުރިއަށް އޮތް އަޟްހާ ޢީދު ބަންދުގައި މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް އެމަރުކަޒުން އާއްމުކ...

މީދޫ ޓައިމްސްއާއި ލެންޓާން އަދި ޓީމް ދަޢުވާ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މީދޫގައި ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ކުރ...


އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ އައުޓްރީޗް ޕްރޮގުރާމް ސެޕްޓެމްބަރ...

އެޑޯބީ ފޮޓޯޝޮޕް އަދި އިލަސްޓްރޭޓަރ އިން ފޮޓޯ އެޑިޓްކޮށް ރީޓަޗްކުރަން ދަސްކޮށްދޭ، ގްރެފިކް ޑިޒައިނިން...

މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ތަފާތު މައްސަލަތަކާއި، އަދި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭ ތަފާތު އެކި ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތު...

ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްޕޯރޓްސް އެރީނާގެ ދަށުން ރ. މީދޫގައި ތަރައްޤީކުރި ފު...

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުތެރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލެވުނު ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުހައްމަދު އަނަސްގެ މ...

މީދޫގައި އަލަށް ތަރައްޤީކުރެވުނު މަގުތަކުގައި ހެދިފައިވާ ގަސްވަޅުތަކުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުއްދަ...

އެއީ މިދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ. ހަމަހިމޭން މި ރޭގަނޑު އެންމެން...

އެޑޯބީ ފޮޓޯޝޮޕް އަދި އިލަސްޓްރޭޓަރ އިން ފޮޓޯ އެޑިޓްކޮށް ރީޓަޗްކުރަން ދަސްކޮށްދޭކޯހެއް މީދޫގައި ފެށުމ...

މީދޫގެ ތަރައްޤީއާއިބެހޭ ކަންކަމުގައި އާންމުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މީދޫގެ ތަރައްޤީއާއިބެހޭ ފޯރަމް ގ...

މިރޭ ހިފާ ހަނދު ކޭތައާއި ގުޅިގެން ކޭތަނަމާދުކުރުން މީދޫގައި އޮންނާނީ މަސްޖިދު ޒިންނޫރައިނީގައިކަމަށް...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިއަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 12ވަނަ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު...

އެންމެ ފަހުގެ
...