މައުލޫމާތު
މީދޫ ޓައިމްސްގެ ޚަބަރުތައް އެންޑްރޮއިޑް މޮބައިލް ފޯނުތަކުން ކިޔުމަށް ދިމާވި ދަތިތައް މިހާރު ހައްލުކޮށްފިއެވެ. މިއާއެކު މީދޫ ޓައިމްސްގެ ކިޔުންތެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަށް ހައްލެއް ލިބިގެން ދިޔައީއެވ...
އަދި ކިޔާލަން
ިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރނެޓް  އަދި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ރ.މީދޫއަށް ދިނުމަށްޓަކަ...

އެންމެ ފަހުގެ
...