ތަޢުލީމު
އުނގޫފާރު ސްކޫލާއި އަލިފުށި ސްކޫލުގައި އިމާރާތްކުރާ މަލްޓިޕާޕޯސް ހޯލުގެ އަމަލީ  މަސައްކަތް ފެށުމުުގެ ގޮތުން އެ ދެ ސްކޫލުގެ ބިން ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކޮސްފިއެވެ.   މި ސްކޫލްތަކުގައި މަލްޓި...
އަދި ކިޔާލަން
މިއަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ނަމާދު މީދޫގައިވެސް މައިދާނުގައި ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާ ކައުންސިލުން އެކަން އި...

ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ މިއީ ހިތުގައި އުފެދިދާނެ ސުވާލެކެވެ. ފަހަރުގައި ޖަވާބު އެނގުމަ...

މިއީ ޝެއިޚަކު ކިޔަދީފައި އޮތް ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. ޝެއިޚް ކިޔާދީފައިވެއެވެ. " ތިމަންމެންނަށް ޚަބަރެއ...

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ސަލަފް ފޯރަމް މިރޭ ރ. މީދޫގައި އޮ...

އެންމެ ފަހުގެ
...