ތަޢުލީމު
ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ރިލީފް ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.   ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައިވާ އިއުލާނެއްގައިވާގޮތުން މި ވަޒީފާއަކީ 3 މަސްދުވަހުގެ ވަޒީފާއެކެވެ. އަސާސީ މުސާރައަށް 4...
އަދި ކިޔާލަން
ތަޖުރިބާ ހޯދާ މައުލޫމާތުބަދަލުކުރުމުގެ ދަތުރެއްގައި ރ. ހުޅުދުއްފާރު ހުޒޫރު ޕްރީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނ...

ރ. މީދޫގެ 8 ބޭފުޅަކު ގްރެޖުއޭޓް ވެއްޖެ! 11 އޭޕްރީލް 2019 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޤައުމީ ޔ...

ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 36ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ހާއްސަ އެސެމްބްލީއެއް މިއަދު...

ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގާލްގައިޑު ކުދިންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޖަމް...

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ޚާއްޞަ ހަރަ...


މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ އަދި ނޮވެމްބަރު މަހު ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން އޭ ލެވެލް އިމްތިހާން ހެ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި އޭ ލެވެލް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އޭ ލެވެލްއަށް ވަނުމުގެ ފު...


2019 ވަނަ އަހަރުގެ ގްރޭޑް 1 ން 6 ގެ ދަރިވަރުންގެ ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް 30 ޑިސެމްބަރ ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ދ...

  ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ބަޔޮލޮޖީ ޓީޗަރެއް ހޯދަން މިއަދު އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. 2019 ވަނަ...

އުއްމީދު ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމި މަރުކަޒަށް 65 އިންޗީގެ ސްމަރޓް ޓީވީ އެއް ހަދިޔާކޮށްފ...

ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގާލްގައިޑް އަދި ލިޓްލް މެއިޑުން އެންރޯލް ވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ ބާއްވަ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.   ރޭ...

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ނިމޭ ދުވަސްކަމުގައިވާ ނޮވެމްބަރު 22 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގ...


ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 27 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ.  މަރުކަޒުގެ ކުދިންގެ މެދ...

މާދަމާއަކީ ބަރަކާތްތެރިވެގެންވާ އަޟްޙާ އީދު ދުވަހެވެ.  ...


މިއަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ނަމާދު މީދޫގައިވެސް މައިދާނުގައި ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާ ކައުންސިލުން އެކަން އި...

ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ މިއީ ހިތުގައި އުފެދިދާނެ ސުވާލެކެވެ. ފަހަރުގައި ޖަވާބު އެނގުމަ...

މިއީ ޝެއިޚަކު ކިޔަދީފައި އޮތް ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. ޝެއިޚް ކިޔާދީފައިވެއެވެ. " ތިމަންމެންނަށް ޚަބަރެއ...

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ސަލަފް ފޯރަމް މިރޭ ރ. މީދޫގައި އޮ...

އެންމެ ފަހުގެ
...