ދީން
ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު        ރަމަޟާން މަހަކީ ހިޖްރީ އަހަރުގެ ކިތައްވަނަ މަސް؟   ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލ...
އަދި ކިޔާލަން
  ދަރިން ގާތު ނަމާދު ކުރާށޭ ބުނުމަށްފަހު މައިންބަފައިންވެސް ނަމާދުކުރާ ނަމަ އެއީ އެ ދަރިން ފަރ...

ޤައުމު އިޞްލާޙްވުން އޮތީ ނަފްސުތައް އިޞްލާޙުވެގެން ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައްވައިފިއ...

  މާދަމާ އަކީ ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުންނަށް އަދި ދަރިވަރުންނަށްވެސް ޙާއްސަ ދުވަހެކެވެ. އަހ...

  މި ކުރިމަތިވާ ދުވަސްތަކަކީ ގޮނޑި ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ކަންތައް ބޮޑުވެގެން އަންނާނެ ދުވަސ...

ބިދުޢައެއް ނެތި ގޮސްފައި އޮއްވާ އަލުން އެ ބިދުޢަ ދިރުވާ އާލާ ކުރުމަކީ އެއްވެސް މުސްލިކަމު ކޮށްގެންވާ...

  ކްރިސްމަސް ފަދަ ނަޞޯރާއިންގެ ދީނީ ޢީދެއް އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން...

ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވާ ދިނުނ...

  ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބަދަލުވެ އެކަކު އަނެކަކާއި ދޭތެރޭ އޮންނަ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވ...

 މަދު މީސްތަކުންކޮޅެއް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ކުޑަކުޑަ ޤައުމެކެވެ. އަމާން ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅެމުނ...

އެންމެ ފަހުގެ
...