ދީން
 މަދު މީސްތަކުންކޮޅެއް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ކުޑަކުޑަ ޤައުމެކެވެ. އަމާން ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅެމުން އައި ބަޔެކެވެ. މާބޮޑު ހާސްކަމެއް ބިރުވެރިކަމެއް ނެތި ހަޔާތުގެ ދުވަސްތައް ވޭތުކުރަމުންދިޔަ ބަޔެކެވެ...
އަދި ކިޔާލަން
އެންމެ ފަހުގެ
...