ރ. މީދޫ ޕެންޓްލެންޑް ފަޒްލީނާ އަޙްމަދަކީ ދެ ކުދިންނާއެކު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން އައި، އެހާމެ ގާތުން ދަރިންގެ ކަންތައްތައް ކޮށްދެމުން އައި މައެކެވެ. މީގެ ކުރިން ފަޒްލީނާގެ ސިއްޙީ މާ ބޮޑެތި…

ރ. މީދޫ ޕެންޓްލެންޑް ފަޒްލީނާ އަޙްމަދަކީ ދެ ކުދިންނާއެކު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން އައި، އެހާމެ ގާތުން ދަރިންގެ ކަންތައްތައް ކޮށްދެމުން އައި މައެކެވެ. މީގެ ކުރިން ފަޒްލީނާގެ ސިއްޙީ މާ ބޮޑެތި…