އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ބަނޑުބޮޑުވި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ
އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ބަނޑުބޮޑުވި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. މިކަން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީންވަނީ 'މީދޫ ޓައިމްސް'އަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.   ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އެ ކުއްޖާގެ ކަންތައްތައް އާއިލާއާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން ގެންދާކަމަށާއި މިކަމާއި ގުޅިގެން އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަންވެސް ލިބެމުން ގެންދާކަމަށެވެ.   މި ފަހަކަށް އައިސް މި ފަދަ މައްސަލަތައް ވަރަށް ގިނައިން ފެންމަތިވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...