މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ނިޔާވެފައި އޮތް އިނގުރައިދޫގެ ޒުވާނަކު ފެނިއްޖެ
ނިޔާވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެއެވެ.   ފުލުހުންނާއި ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ނިޔާވެފައި އޮތް ޒުވާނާ ފެނިފައިވަނީ ރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައިކަމަށާއި އެ ޒުވާނާ ނިޔާވި ޙަބަރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މެންދަމު 1:12 ގައިކަމަށެވެ.   މި ޒުވާނާ މަރުވާން ދިމާވި ސަބަބު އަދި ހޯދިފައިނުވި ނަމަވެސް މި މައްސަލަ މިހާރު އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރަމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.   ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ އިނގުރައިދޫއަށް ނިސްބަތްވާ 23 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...