ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ ހަދަމުންދިޔަ ޒުވާނަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ
ދ. އަތޮޅު ވާނީގައި ޕޮލިސް ތަމްރީން ހަދަމުން ދިޔަ ޒުވާނަކު ގެނބިގެން ނިޔާވެއްޖެއެވެ. 
މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ޅ. ނައިފަރަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނެކެވެ. މިހާރު އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ..
   
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...