ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް އިބްރާހިމް ރާފިޢު!
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ މީދޫ ގޮފީގެ ރައީސް ރ. މީދޫ ހަކީމީގެ، އިބްރާހިމް ރާފިޢު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.   ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސްއަށް ލިބިލައްވާފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން އިބްރާހިމް ރާފިޢު މި މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާ ވަޒީފާ ހަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.   އިބްރާހިމް ރާފިޢުއަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ރާފިޢުވަނީ މީގެ ކުރިން މީދޫގެ ކަތީބުގެ ގޮތުގައި މީދޫއަށްވެސް ގިނަގުނަ ޙިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިއެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

2019-07-25 06:27:41
އީވާ
މަރްހަބާ
އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...