ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި
2 އޭޕްރީލް 2019 އިން 28 އޭޕްރީލް 2019 އަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުވާފަރާތް ތަކަށް އެކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެރޒުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
މި ފަހަރު ފޯމު ހުޅައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފައި ވަނީ 15ޖުލައި 2017 އިން އެކެއް އޮގަސްޓު 2019 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މީދޫގައި  މިކަމަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމަށް  ހަމަ ޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 09:00 ން 12:00 އަށް މީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިންނެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...