ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 10 ވަނަ ސުވާލު
ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު     ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަނީ ކިތައް އާޔަތް؟   ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ!
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...