ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 9 ވަނަ ސުވާލު
ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު   ޤުރުއާނުގައި އެބޭކަލެއްގެ ނަންގަނެވިގެންވާ ޞަހާބީއަކީ ކޮބާ؟   ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ!
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...