ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 8 ވަނަ ސުވާލު
ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު   ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ލިބިލެއްވީ ކިތައް ދަރިކަލުން؟   ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ!
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...