ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 7 ވަނަ ސުވާލު
ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު   ޙަދީޘް ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޞައްޙަކަން ބޮޑު ފޮތަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟   ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ!
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...