ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 6 ވަނަ ސުވާލު
ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު
ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި 2 ރުކޫޢުކުރާ ނަމާދަކީ ކޮބާ؟   ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ! https://forms.gle/cQJyJwoM4E6KrPyJ9
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...