ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 5 ވަނަ ސުވާލު
ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު      ސުވަރުގޭގައި ވަނީ ކިތައް ދޮރުކޮޅުތަ؟             ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ!  
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...