ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 4 ވަނަ ސުވާލު
ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު   
ރޯދަ މަހު ކުރެވުނު ހަނގުރާމަ އަކީ ކޮބާ؟             ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ!
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

2019-05-10 11:13:01
ali
link load eh nuve
އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...