ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 1 ވަނަ ސުވާލު
ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440    

މިއަދުގެ ސުވާލު

  1- ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވަނީ ކިތައް ސޫރަތް؟      


ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ!
https://forms.gle/EaJBRorGBDNMpoFa6
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...