މީދޫގެ‮ ‬ބޮޑު‮ ‬ބައެއް‮ ‬ކަނު‮ ‬އަނދިރީގައި
ޖަނަރޭޓަރަށް‮ ‬ދިމާވި‮ މައްސަލަ‮ ‬ހައްލުނުވެ‮ ‬މީދޫގެ‮ ‬ބޮޑުބައެއް‮ ‬އަދިވެސް‮ ‬ހޭދަކުރަމުން‮ ދަނީ‮ ‬ކަނުއަނދިރީގައެވެ‮.‬   ފެނަކަ‮ ‬ކޯޕަރޭޝަނުން‮ ‬މައުލޫމާތުދޭ‮ ‬ގޮތުގައި‮ ‬އިންޖީނުގެ‮ ‬އޭވީއާރަށް‮ ‬ދިމާވި‮ ‬މައްސަލަ‮ ‬ހައްލުކުރިފަހުން‮ ‬ޕެނަލް‮ ‬ބޯޑުގެ‮ ‬ބްރޭކަރަކަށް‮ ‬މައްސަލަ‮ ‬ދިމާވެ‮ ‬މިހާރު‮ ‬ކުރިއަށްދަނީ‮ ‬އެކަން‮ ‬ހައްލުކުރުމުގެ‮ ‬މަސައްކަތެވެ‮.‬
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...