ރޯދަމަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ 9:00 އިން 13:00 އަށް
ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން 13:00 އަށް ކަމަށް ނިންމައިފިއެވެ.   ރައީސް އޮފީހުން ބުނިގޮތުގައި ރަމަޟާން މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޝައްވާލް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 13:00 އަށްކަމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށެވެ.   ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރަމަޟާން މަހު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑީގެ ވަގުތު ކުޑަކުރެއެވެ. މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށޭނެކަމަށް ކަލަންޑަރުގައި ބުނެފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...