މިއަދު‮ ‬ހަވީރު‮ ‬މުޅި‮ ‬ރަށުން‮ ‬ކަރަންޓު‮ ‬ކަނޑާލަނީ
ޖަނަރޭޓަރަށް‮ ‬ދިމާވި‮ ‬މައްސަލައެއް‮ ‬ހައްލުކުރުމަށް‮ ‬މިއަދު‮ ‬ހަވީރު‮ ‮00:5‮ ‬އިން‮ 00:6 ‬ކަރަންޓު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް‮ ‬މެދުކެނޑޭނެކަމަށް‮ ‬‮ ‬ފެނަކަ‮ ‬ކޯޕަރޭޝަނުން‮ ‬މައުލޫމާތުދީފިއެވެ‮.‬   މީދޫ‮ ‬ޓައިމްސްއަށް‮ ‬މައުލޫމާތުދެއްވަމުން‮ ‬ފެނަކަ‮ ‬މީދޫ‮ ‬ބްރާންޗުގެ‮ ‬މެނޭޖަރ‮ ‬ހުސައިން‮ ‬އަލީ‮ ‬ވިދާޅުވީ‮ ‬މިއަދު‮ ‬ކުރަން‮ ‬ހަމަޖެހިފައިވާ ‬މަރާމާތުގެ‮ ‬މަސައްކަތް‮ 03 ‬މިނިޓްތެރެ‮ ‬ނިންމާލެވޭނެކަމަށް‮ ‬އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށެވެ‮.‬   ހުސައިން‮ ‬އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވީ‮ ‬މާދަމާވެސް‮ ‬ހަވީރު‮ ‬ރަށުގެ‮ ‬އެކި‮ ‬ސަރަހައްދުތަކުން‮ ‬ކަރަންޓުގެ‮ ‬ހިދުމަތް‮ ‬މެދުކެނޑޭނެކަމަށެވެ‮.‬‮ ‬
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...