ވަގުތުން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު 2019 ގެ މީދޫ ޓައިމްސްގެ ކަވަރޭޖް
މިއަދު ކުރިއަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް މީދޫ ޓައިމްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ! 
7:10 މީދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ދެ ފޯޓު ފޮށީގެ ދޮށުގައި މިހާރުވެސް މީހުންވަނީ ކިޔުއަށް އަރާފައި       
ކިޔުއަށް މީހުން އަރާފައި | ފޮޓޯ މީދޫ ޓައިމްސް
ރ. މީދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި ކިޔޫގައި ތިބި ީހުންނަށް ދައްކާލަނީ
7:56ރ. މީދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާއެއް ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓިފައިވަނީ ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒިުގެ ހޯލުގައި. ރ. މީދޫ ދެ ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓިފައިވަނީ ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީއާރުސީ ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގައި. 
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު ފޮށީގެ ބޭރު
8:02 މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާން ފަށައިފި. މަޑުއްވަރީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ދެ ފޮށްޓަށްވެސް ވޯޓުލާން ފަށައިފި
8:03 މީދޫގެ ދެ ނަންބަރު ފޮށްޓަށްވެސް ވޯޓުލާން ފަށައިފި
މީދޫގެ 2 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި
މަޑުއްވަރީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު ފޮށި
8:16 މީދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 1 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާން ފަށައިފި. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށްޓަށް މިހާތަނަށް14 މީހުން ވޯޓުލައިފި
8:50 މަޑުއްވަރީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 1 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 44 މީހުން ވޯޓް ލާފައިވޭ. އަދި 2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް 30 މީހުން ވޯޓު ލާފައިވޭ
8:56 މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 32 މީހުން ވޯޓުލާފައިވޭ
މަޑުއްވަރީގައި ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދަނީ
9:10 މީދޫ 2 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް ވޯޓު ލާފައިވަނީ 47 ފިރިހެނުން އަދި 13 އަންހެނުން
9:30 މާލޭގައިި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 16 އަންހެނުން އަދި  40 ފިރިހެނުން.
މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށްޓައް ވޯޓުލުން ކުެިޔަށްދަނީ
މީދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 1 ނަމްބަރު ފޮށްޓައް ވޯޓްލުން ކުރިޔަށް ދަނީ
9:58 މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓް ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 77 މީހުން ވޯޓުލާފައިވޭ
10:05 މަޑުއްވަރީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް ވޯޓް ލާފައިވަނީ 94 މީހުން. އަންހެން 24 މީހުން އަދި ފިރިހެން 70 މީހުން
10:10 މީދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް ވޯޓް ލާފައިވަނީ 145 މީހުން، 2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް ވޯޓްލާފައިވަނީ 121 މީހުން
10:13 މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް ވޯޓްލާފައިވަނީ 52 ފިރިހެނުން އަދި 32 އަންހެނުން. ޖުމްލަ 84 މީހުން
މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށްޓައް ވޯޓްލުން ކުރިޔައްދަނީ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޑް އާދަމް ޝިހާމް ވޯޓް ލަނީ
10:40 މަޑުއްވަރީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 1 ނަމްބަރު ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް ވޯޓްލާފައިވަނީ 46 އަންހެނުން އަދި 76 ފިރިހެނުން. ޖުމްލަ 122 މީހުން މިހާތަނަށް ވޯޓްލާފައިވޭ
10:53 މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 122 މީހުން ވޯޓު ލާފައިވޭ
މަޑުއްވަރީގައި ވޯޓްލުމަށް ކިއޫ ހަދާފައި
11:05 މަޑުއްވަރީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 1 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 185 މީހުން ވޯޓިު ލާފައިވޭ. އަދި 2 ނަމްބަރު ފޮށްޓައް 140 މީހުން ވޯޓު ލާފައިވޭ
11:10 މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 135 މީހުން ވޯޓު ލާފައިވޭ
11:12 މީދޫ 1 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 217 މީހުން ވޯޓުލާފައިވޭ
މާލޭގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ
މާލޭގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ
11:55 މަޑުއްވަރީ 1 ނަމްބަރު ވޯޓުފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 248 މީހުން ވޯޓުލާފައިވޭ
11:57 މީދޫ 1 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 288 މީހުން ވޯޓު ލާފައިވޭ 
މީދޫގައި ވޯޓުުުލުން ކުރިއަށް ދަނީ
12:00 މިހާތަނަށް މީދޫގެ 1 ނަމްބަރު ވޯޓްފޮށްޓައް ޖުމްލަ 295 މީހުން ވޯޓް ލާފައިވޭ. އެއީ 116 ފިރިހެނުން އަދި 179 އަންހެނުން. 2 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށްޓައް ޖުމްލަ 252 މީހުން ވޯޓްލާފައިވޭ. އެއީ 123 އަންހެނުން އަދި 129 ފިރިހެނުން
12:15 މަޑުއްވަރީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް މިހާތަނަށްޖުމްލަ 262 މީހުން ލާފައިވޭ. އެއީ 134 ފިރިހެނުން އަދި 128 އަންހެނުން. 2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް 184 މީހުން ވޯޓް ލާފައިވޭ. އެއީ 63 އަންހެނުން އަދި 121 ފިރިހެނުން.
12:17 މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 183 ވޯޓް ލާފައިވޭ. އެއީ 103 ފިރިހެނުން އަދި 80 އަންހެނުން
މީދޫގައި ވޯޓްލުން ކުރިޔަށްދަނީ
12:43 މާލޭ ފޮށީގެ ކިއޫގައި މީހަކު ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ
މީދޫގައި ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދަނީ
12:51 މާލޭގެ ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 220 ވޯޓް ލާފައިވޭ. މި ފޮށްޓައް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވަނީ 506 މީހުން
13:05 މަޑުއްވަރީގައިވާ 2 ނަމްބަރު ވޯޓިުފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 245 މީހުން ވޯޓު ލާފައިވޭ
13:06 މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ފޮށްޓައް  މިހާތަނަށް ވޯޓިުލީ މީހުންގެ އަދަދަކީ ޖުމްލަ 231 މީހުން
13:10 މަޑުއްވަރީގެ 2 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 287 މީހުން ވޯޓުލާފައިވޭ. މަޑުއްވަރީ 1 ނަންބަރު ފޮށްޓަށް މިހާތަނަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 170 ފިރިހެނުންނާއި 153 އަންހެނުން. ޖުމްލަ 323 މީހުން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާފައިވޭ.
13:11 މިދޫ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 355 މީހުން ވޯޓްލާފައިވޭ. އަދި 2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް 308 މީހުން ވޯޓްލާފައިވޭ.
13:15 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާއިރު މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފޮށްޓެއްގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތެއް މީދޫ ޓައިމްސްއަކަށް ލިބިފައެއްނުވޭ. ހުރިހާ މަރުކަޒެއްގައިވެސް ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ ވަރަށް އަމާންކަމާއެކު.
އިންތިހާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި މީދޫ ޓައިމްސްގެ ނޫސްވެރިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށި ކައިރީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ
މަޑުއްވަރީގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ
މީދޫގެ ވޯޓްލާ މަރުކަޒު ބޭރުގައި މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ
14:05 މަޑުއްވަރީގައި ބެހެއްޓިފަިއވާ 1 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 387 މީހުން ވޯޓްލާފައިވޭ. އެއީ 198 ފިރިހެނުން އަދި 189 އަންހެނުން.   2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް ވޯޓްލާފައިވަނީ 310 މީހުން. އެއީ 136 އަންހެނުންނާއި 174 ފިރިހެނުން.
14:07 މީދޫ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް ވޯޓްލާފައިވަނީ 429 މީހުން. އެއީ 236 އަންހެނުން އަދި 193 ފިރިހެނުން. މި ފޮށްޓައް ވޯޓް ލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވަނީ 728 މީހުނަށް.  މީދޫ 2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 371 މީހުން ވޯޓްލާފައިވޭ. އެއީ 180 ފިރިހެނުން އަދި 191 އަންހެނުން. މި ފޮށްޓައް ވޯޓްލުމުގެ ހައްޤު ލިިބިފައިވަނީ 576 މީހުނަށް
14:14 މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް ވޯޓް ލާފައިވަނީ 288 މީހުން. އެއީ 141 އަންހެނުން އަދި 147 ފިރިހެނުުން.
މީދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި
މީދޫގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ މަރުކަޒުގެ ބޭރު
މީދޫގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ މަރުކަޒުގެ ބޭރު
މީދޫގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ މަރުކަޒުގެ ބޭރު
ފުލުހުން ވޯޓުލާން އައި އަންހެނަކަށް އެހީތެރިވަނީ
14:56 
މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު ފޮށްޓަށް ވޯޓުލަނީ
15:00 މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓް ފޮށްޓަށް ވޯޓު ލުމަށްޓަކައި ކިޔު ގައި ކޮމްނެވެސް ވަރަކަށް މިވަގުތު މީހުން އެބަތިބި.
15:03 މީދޫ 2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް ވޯޓް ލާފައިވަނީ 428 މީހުން. އެއީ 220 ފިރިހެނުން އަދި 208 އަންހެނުން. 
15:07 މަޑުއްވަރީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް 15:00 ގެ ނިޔަލަށް 228 ފިރިހެނުން އަދި 237 އަންހެނުން ވޯޓް ލާފައިވޭ. މިފޮށްޓައް މިހާތަނަށް  ޖުމްލަ 465 މީހުން ވޯޓްލާފައިވޭ. އަދި މަޑުއްވަރީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 2 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 370 މީހުން ވޯޓު ލާފައިވޭ. އެއީ 203 ފިރިހެނުންނާއި 167 އަންހެނުން. 
15:15 ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މީދޫގެ 1 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށްޓައް 15:00 ގެ ނިޔަަލަށް ޖުމްލަ 491 މީހުން ވޯޓު ލާފައިވޭ. އެއީ 263 ފިރިހެނުންނާއި އަދި 228 އަންހެނުން. މިހާތަނަށް މީދޫގައި ޖުމްލަ 991 މީހުން ވޯޓް ލާފައިވޭ
15:16 މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށްޓައް 15:00 ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 336 މީހުން ވޯޓްލާފައިވޭ. އެއީ 168 ފިރިހެނުންނާއި އަދި 168 އަންހެނުން. މިފޮށްޓައް ޖުމްލަ 506 މީހުން ވޯޓު ލުމަށްވަނީ ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި.
އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް ޙުސައިން ޝިހާމް ވޯތް ލައްވައިފި.
15:30 ވޯޓުލާ ކިޔު ބަންދުކުރުން 18:00 އަށް އިތިރުކޮށްފި. 
15:40 ވޯޓުލާ ގަޑި 2 ގަޑިއިރު އިތުރުކޮށް 18:00އަށް އިތުރުކުރީ މިދުވަސްވަރު މޫސުމީ ގޮތުން ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ވޯޓު ލުމަށްޓަކައި އަންނަ މީހުން މަދުވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް
16:02  މީދޫގެ 2 ނަމްބަރު ވޯޓިު ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 500 މީހުން ވޯޓު ލައިފި. އެއީ 273 ފިރިހެނުން އަދި 227 އަންހެނުން . މިފޮށްޓައް ޖުމްލަ 576 މީހުން ވޯޓް ލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވޭ
16:07 މަޑުއްވަރީގެ 1 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށްޓައް 286 ފިރިހެނުންނާއި 276 އަންހެނުން ވޯޓު ލާފައިވޭ . މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 557 މީހުން މިފޮށްޓައް ވޯޓު ލައިފި. އަދި މަޑުއްވަރީގެ ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 2 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 433 މީހުން ވޯޓު ލާފައިވޭ. އެއީ 234 ފިރިހެނުންނާއި އަދި 199 އަންހެނުން.
16:15 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ 506 މީހުން ވޯޓު ލުމަށް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު ފޮށްޓައް 16:00ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 409 މީހުން ވޯޓު ލާފައިވޭ. އެއީ 187 ފިރހެނުންނާއި އަދި 222 އަންހެނުން.
16:19 މިދޫގެ 1 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށްޓައް 16:15 އާއި ހަމައަށް ޖުމްލަ 592 މީހުން ވޯޓުލާފައިވާއިރު އޭގެތެރާގައި 263 ފިރިހެނުން އަދި 329 ފިރިހެނުން ހިމެނޭ.
16:20 ރައްޔިތުންގެ މޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން މާދަމާ އަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ނިންމަވައިފި. މިކަން އިޢުލާނު ކުރައްވާފައިވަނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަން ކުރެެއްވި ޓްވީޓެއްގައި
16:45 މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 2 ފޮށްޓައް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ 1271 މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 990 މީހުން ވޯޓުލާފައިވޭ. މިއީ އެފޮށްޓައް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 77.95 އިންސައްތަ.
16:56 މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 409 މީހުން ވޯޓްލާފައިވޭ. މިއީ ވޯޓްލެވޭ މީހުންގެ  80.8 އިންސައްތަ މީހުން. މި ފޮށްޓައް ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވަނީ 506 މީހުން
17:05 މީދޫ 2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 526 މީހުން ވޯޓް ލާފައިވޭ. އެއި 290 ފިރިހެނުން އަދި 236 އަންހެނުން. މި ފޮށްޓައް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެން ވަނީ 576 މީހުންނަށް
17:06 މަޑުއްވަރީ 2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 465 މީހުން ވޯޓް ލާފައިވޭ.
މީދޫ ވޯޓް މަރުކަޒުގެ ބޭރުގައި މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
17:13 މީދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 609 މީހުން ވޯޓްލާފައިވޭ.
17:14 މާލޭގަިއި ބެހެއްޓިފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 440 މީހުން ވޯޓްލާފައިވޭ. އެއީ 200 ފިރިހެނުން އަދި 240 އަންހެނުން
17:16 މަޑުއްވަރީގައި ބަހައްޓާފައިވާ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް މިހާތަނަށް 574 މީހުން ވޯޓް ލާފައިވޭ. އެއީ 296 ފިރިހެނުން އަދި 279 އަންހެނުން. މިފޮށްޓައް 694 މީހުންނަށް ވޯޓްލުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވޭ
ވޯޓްލާ މަރުކަޒު ބޭރުގައި މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ވޯޓް ފޮށި
17:45 މީދޫގެ އެއްވެސް ފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލުމަށް މީހަކު ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ
18:00 މަޑުއްވަރި  2 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށްފި
18:02 މީދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ދެ ފޮށިވެސް ބަންދުކޮށްފި
މީދޫ 2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށި ބަންދުކޮށްފައި
18:08 މަޑުއްވަރީގައި ބަހައްޓާފައިވާ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓަށް ވޯޓް ލާފައިވަނީ ޖުމްލަ 585 މީހުން. އެއީ އަންހެން 284 އަދި ފިރިހެން 301 މީހުން. | 2 ނަމްބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ވީޓުލީ މީހުންގެ އަދަދަކީ 486 މީހުން. އޭގެ ތެރެއިން އަންހެން 225 މީހުން ވޯޓުލާފައިވާ އިރު ވޯޓުލީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދަކީ 260. މަޑުއްވަރީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ދެފޮށްޓަަށް ޖުމްލަ 1070 މީހުން ވޯޓްލާފައިވޭ.
18:17 މީދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓަށް ޖުމްލަ 617 މީހުން ވޯޓްލާފައިވޭ. އެއީ އަންހެން 275 މީހުން އަދި ފިރިހެން 342 މީހުން. މި ފޮށްޓަށް ވޯޓް ނުލާ 84 މީހުންވާއިރު  މީދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 2 ނަމްބަރު ފޮށްޓަށް 532 މީހުން ވޯޓްލާފައިވޭ. އެއީ ފިރިހެން 295 އަދި އަންހެން 237 މީހުން
18:22 މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށްޓަށް ޖުމްލަ 444 މީހުން ވޯޓްލާފައިވޭ.
18:24 ވޯޓް ގުނަން ފަށާ ގަޑިއަކީ 18:30
18:45 މީދޫ 2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށި ގުނަން ފަށައިފި
18:46 މީދޫގެ ދެ ފޮށިގެ ވޯޓް ގުނުން މީދޫ ޓައިމްސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވް ކުރަމުން ގެންދާނެ
ވޯޓު ގުނުމުގެ ސަރަހައްދުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓޫ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނީ
19:02 މީދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށި ގުނަން ފަށައިފި
ދިގަލި ރިސޯޓްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ : ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 1 - 4 ވޯޓް ، ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 2- 3 ވޯޓް ، ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 3 -  1 ވޯޓް ، ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 4- 0 ވޯޓް ، ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 5 - 8 ވޯޓް
މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން މުޙައްމަދު އަމީތުއަށް ލިބިފައިވަނީ 92 ވޯޓް، އާދަމް ޝަރީފް 107 ވޯޓް، ޔާމިން 16 ވޯޓް، ހުސައިން ޝިހާމް 76 ވޯޓް
ވަގުތީ ނަތީޖާ : މީދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ 2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށިން މުޙައްމަދު އަމީތަށް ލިބިފައިވަނީ 154 ވޯޓް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށިން އާދަމް ޝިހާމްއަށް ލިބިފައިވަނީ 147 ވޯޓް
ވަގުތީ ނަތީޖާ : މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ފޮށި، 1. މުޙައްމަދު އަމީތު - 92 ވޯޓް، 2. އާދަމް ޝަރީފް - 107 ވޯޓް، 3. ޔާމިން ރަޝީދު - 16 ވޯޓް، 4. ހުސައިން ޝިހާމް - 76 ވޯޓް، 5 . އާދަމް ޝިހާމް - 147 ވޯޓްބާތިލް - 6 ވޯޓް
ވަގުތީ ނަތީޖާ : މީދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 1 ނަމްބަރު ފޮށީގައި ބާތިލް 9 ވޯޓް
މިދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށިން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށްޓައް ވޯޓް ލާފައިވާ އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓް ކަރުދާސް ވަކިކުރުން
ވަގުތީ ނަތީޖާ : މަޑުއްވަރީގައި ބެެހެެއްޓިފައިވާ ފޮށިން މުޙައްމަދު އަމީތަށް ލިބިފައިވަނީ 15 ވޯޓް،  އާދަމް ޝަރީފް 111 ވޯޓް، ޔާމިން 22 ވޯޓް، ބާތިލް 24 ވޯޓް
ވަގުތީ ނަތީޖާ : މީދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށިން މުޙައްމަދު އަމީތައް ލިބިފައިވަނީ 154 ވޯޓް، އާދަމް ޝަރީފް 242 ވޯޓް، ޔާމީން ރަޝީދު 29 ވޯޓް، ހުސައިން ޝިހާމް 6 ވޯޓް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: މީދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ : 1. މުޙައްމަދު އަމީތު - 154 ވޯޓް، 2. އާދަމް ޝަރީފް - 242 ވޯޓް
، 3. ޔާމިން ތަޝީދު - 29 ވޯޓް
، 4. ހުސައިން ޝިހާމް - 6 ވޯޓް
، 5. އާދަމް ޝިހާމް - 92 ވޯޓް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: މަޑުއްވަރީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ 1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 15 ވޯޓް 2.އާދަމް ޝަރީފް – 111 ވޯޓް 3.ޔާމިން ރަޝީދު – 22 ވޯޓް 4.ހުސައިން ޝިހާމް – 112 ވޯޓް 5.އާދަމް ޝިހާމް – 201 ވޯޓް ބާތިލް 24 ވޯޓް ޖުމްލަ 485 ވޯޓް
މީދޫގެ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށީގެ ވޯޓް ގުނުން ކުރިއަށްދަނީ
ވަގުތީ ނަތީޖާ: މީދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 2 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ 1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 154 ވޯޓް 2.އާދަމް ޝަރީފް – 242 ވޯޓް 3.ޔާމިން ރަޝީދު – 29 ވޯޓް 4.ހުސައިން ޝިހާމް – 6 ވޯޓް 5.އާދަމް ޝިހާމް – 92 ވޯޓް ބާތިލް 9 ވޯޓް ޖުމްލަ 532 ވޯޓް    
ވަގުތީ ނަތީޖާ : މީދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށީގައި ބާތިލް 11 ވޯޓް
މީދޫ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށީގެ ވޯޓް ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ
ވަގުތީ ނަތީޖާ: މަޑުއްވަރީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ 1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 29 ވޯޓް 2.އާދަމް ޝަރީފް – 146 ވޯޓް 3.ޔާމިން ރަޝީދު – 3 ވޯޓް 4.ހުސައިން ޝިހާމް – 102 ވޯޓް 5.އާދަމް ޝިހާމް – 236 ވޯޓް ބާތިލް 13 ވޯޓް ޖުމްލަ 529 ވޯޓް    
E05.13.2
ވަގުތީ ނަތީޖާ: މީދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 1 ނަމްބަރު ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ 1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 163 ވޯޓް 2.އާދަމް ޝަރީފް – 218 ވޯޓް 3.ޔާމިން ރަޝީދު – 38 ވޯޓް 4.ހުސައިން ޝިހާމް – 13 ވޯޓް 5.އާދަމް ޝިހާމް – 90 ވޯޓް ބާތިލް 11 ވޯޓް ޖުމްލަ 533 ވޯޓް    
E05.0.1 (MALE)
E05.13.1
E05.11.1
E05.11.2
އަދި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ މީދޫ، މަޑުއްވަރި އަދި މާލޭ ގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ. އަދި އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ ފޮށިތަކަށްވެސް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މީހުން ވޯޓްލާފައިވޭ. ފުރިހަމަ ނަތީޖާއެއް އެނގިގެންދާނީ މި ފޮށި ތަކުގެ ނަތީޖާއަށްފަހު
މަޑުއްވަރި، މީދޫ އަދި މާލޭ ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
9:50 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މިހާތަނަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ނަތީޖާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެތެރޭގައި މީދޫ ޓައިމްސްއިން ގެނެސްދޭނެ
10:50 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި 97 ފޮށީގެ ތެރެއިން 41 ފޮށި ގުނާ ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ:

ވަގުތީ ނަތީޖާ: (41/97)
1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 475 ވޯޓް
2.އާދަމް ޝަރީފް – 840 ވޯޓް
3.ޔާމިން ރަޝީދު – 108 ވޯޓް
4.ހުސައިން ޝިހާމް – 333 ވޯޓް
5.އާދަމް ޝިހާމް – 804 ވޯޓް
ޖުމްލަ 2560 ވޯޓް


11:48 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި 97 ފޮށީގެ ތެރެއިން 45 ފޮށި ގުނާ ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ:

ވަގުތީ ނަތީޖާ: (45/97)
1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 475 ވޯޓް
2.އާދަމް ޝަރީފް – 841 ވޯޓް
3.ޔާމިން ރަޝީދު – 108 ވޯޓް
4.ހުސައިން ޝިހާމް – 333 ވޯޓް
5.އާދަމް ޝިހާމް – 804 ވޯޓް
ޖުމްލަ 2561 ވޯޓް

12:05 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި 97 ފޮށީގެ ތެރެއިން 47 ފޮށި ގުނާ ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ:

ވަގުތީ ނަތީޖާ: (47/97)
1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 475 ވޯޓް
2.އާދަމް ޝަރީފް – 842 ވޯޓް
3.ޔާމިން ރަޝީދު – 108 ވޯޓް
4.ހުސައިން ޝިހާމް – 333 ވޯޓް
5.އާދަމް ޝިހާމް – 804 ވޯޓް
ޖުމްލަ 2562 ވޯޓް
12:49 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި 97 ފޮށީގެ ތެރެއިން 50 ފޮށި ގުނާ ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ:

ވަގުތީ ނަތީޖާ: (50/97)
1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 477 ވޯޓް
2.އާދަމް ޝަރީފް – 844 ވޯޓް
3.ޔާމިން ރަޝީދު – 109 ވޯޓް
4.ހުސައިން ޝިހާމް – 336 ވޯޓް
5.އާދަމް ޝިހާމް – 811 ވޯޓް
ޖުމްލަ 2577 ވޯޓް
13:45 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި 97 ފޮށީގެ ތެރެއިން 54 ފޮށި ގުނާ ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ:

ވަގުތީ ނަތީޖާ: (54/97)
1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 477 ވޯޓް
2.އާދަމް ޝަރީފް – 848 ވޯޓް
3.ޔާމިން ރަޝީދު – 112 ވޯޓް
4.ހުސައިން ޝިހާމް – 336 ވޯޓް
5.އާދަމް ޝިހާމް – 813 ވޯޓް
ޖުމްލަ 2586 ވޯޓް
14:18 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި 97 ފޮށީގެ ތެރެއިން 57 ފޮށި ގުނާ ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ:

ވަގުތީ ނަތީޖާ: (57/97)
1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 479 ވޯޓް
2.އާދަމް ޝަރީފް – 851 ވޯޓް
3.ޔާމިން ރަޝީދު – 112 ވޯޓް
4.ހުސައިން ޝިހާމް – 338 ވޯޓް
5.އާދަމް ޝިހާމް – 817 ވޯޓް
ޖުމްލަ 2597 ވޯޓް
14:50 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި 97 ފޮށީގެ ތެރެއިން 61 ފޮށި ގުނާ ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ:

ވަގުތީ ނަތީޖާ: (61/97)
1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 481 ވޯޓް
2.އާދަމް ޝަރީފް – 853 ވޯޓް
3.ޔާމިން ރަޝީދު – 112 ވޯޓް
4.ހުސައިން ޝިހާމް – 339 ވޯޓް
5.އާދަމް ޝިހާމް – 819 ވޯޓް
ޖުމްލަ 2604 ވޯޓް

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވޯޓުލާފައިވާ97ދާއިރާގެ ތެރެއިން
 މިހާތަނަށް61 ދާއިރާއެއްގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ މީދޫ ޓައިމްސް އަށް 
ލިބިފައިވޭ. 
ބާކީ ހުރި 36 ވޯޓު ފޮށީގައި 73 ވޯޓު އަދި ނުލިބިވޭ.
16:05 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި 97 ފޮށީގެ ތެރެއިން 67 ފޮށި ގުނާ ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ:

ވަގުތީ ނަތީޖާ: (67/97)
1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 483 ވޯޓް
2.އާދަމް ޝަރީފް – 856 ވޯޓް
3.ޔާމިން ރަޝީދު – 112 ވޯޓް
4.ހުސައިން ޝިހާމް – 340 ވޯޓް
5.އާދަމް ޝިހާމް – 821 ވޯޓް
ޖުމްލަ 2612 ވޯޓް
ޖުމްލަ ވޯޓު ފޮށީގެ އަދަދު: 97

އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނު ވޯޓު ފޮށި: 67

އަޕްޑޭޓު ނުކުރެވޭ ވޯޓުގެ އަދަދު: 60
16:52 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި 97 ފޮށީގެ ތެރެއިން 69 ފޮށި ގުނާ ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ:

ވަގުތީ ނަތީޖާ: (69/97)
1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 483 ވޯޓް
2.އާދަމް ޝަރީފް – 858 ވޯޓް
3.ޔާމިން ރަޝީދު – 112 ވޯޓް
4.ހުސައިން ޝިހާމް – 340 ވޯޓް
5.އާދަމް ޝިހާމް – 821 ވޯޓް
ޖުމްލަ 2614 ވޯޓް
ޖުމްލަ ވޯޓު ފޮށީގެ އަދަދު: 97

އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނު ވޯޓު ފޮށި: 69

އަޕްޑޭޓު ނުކުރެވޭ ވޯޓުގެ އަދަދު: 55
17:27 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި 97 ފޮށީގެ ތެރެއިން 72 ފޮށި ގުނާ ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ:

ވަގުތީ ނަތީޖާ: (72/97)
1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 483 ވޯޓް
2.އާދަމް ޝަރީފް – 859 ވޯޓް
3.ޔާމިން ރަޝީދު – 114 ވޯޓް
4.ހުސައިން ޝިހާމް – 340 ވޯޓް
5.އާދަމް ޝިހާމް – 822 ވޯޓް

ޖުމްލަ 2618 ވޯޓް
ޖުމްލަ ވޯޓު ފޮށީގެ އަދަދު: 97

އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނު ވޯޓު ފޮށި: 72

އަޕްޑޭޓު ނުކުރެވޭ ވޯޓުގެ އަދަދު: 46
17:42 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި 97 ފޮށީގެ ތެރެއިން 73 ފޮށި ގުނާ ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ:

ވަގުތީ ނަތީޖާ: (73/97)
1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 483 ވޯޓް
2.އާދަމް ޝަރީފް – 861 ވޯޓް
3.ޔާމިން ރަޝީދު – 114 ވޯޓް
4.ހުސައިން ޝިހާމް – 341 ވޯޓް
5.އާދަމް ޝިހާމް – 826 ވޯޓް

ޖުމްލަ 2627 ވޯޓް
ޖުމްލަ ވޯޓު ފޮށީގެ އަދަދު: 97

އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނު ވޯޓު ފޮށި: 73

އަޕްޑޭޓު ނުކުރެވޭ ވޯޓުގެ އަދަދު: 41
18:08 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި 97 ފޮށީގެ ތެރެއިން 76 ފޮށި ގުނާ ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ:

ވަގުތީ ނަތީޖާ: (76/97)
1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 483 ވޯޓް
2.އާދަމް ޝަރީފް – 863 ވޯޓް
3.ޔާމިން ރަޝީދު – 114 ވޯޓް
4.ހުސައިން ޝިހާމް – 341 ވޯޓް
5.އާދަމް ޝިހާމް – 832 ވޯޓް

ޖުމްލަ 2633 ވޯޓް
ޖުމްލަ ވޯޓު ފޮށީގެ އަދަދު: 97

އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނު ވޯޓު ފޮށި: 76

އަޕްޑޭޓު ނުކުރެވޭ ވޯޓުގެ އަދަދު: 34
18:42 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި 97 ފޮށީގެ ތެރެއިން 78 ފޮށި ގުނާ ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ:

ވަގުތީ ނަތީޖާ: (78/97)
1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 485 ވޯޓް
2.އާދަމް ޝަރީފް – 863 ވޯޓް
3.ޔާމިން ރަޝީދު – 115 ވޯޓް
4.ހުސައިން ޝިހާމް – 341 ވޯޓް
5.އާދަމް ޝިހާމް – 833 ވޯޓް

ޖުމްލަ 2637 ވޯޓް
ޖުމްލަ ވޯޓު ފޮށީގެ އަދަދު: 97

އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނު ވޯޓު ފޮށި: 78

އަޕްޑޭޓު ނުކުރެވޭ ވޯޓުގެ އަދަދު: 31
18:50 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އާދަމް ޝަރީފު ކާމިޔާބު
 ކުރައްވައިފި. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލާން
97 ފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާއިރު މިހާތަނަށް 
ގުނި80 ފޮށިން އާދަމް ޝަރީފަށްވަނީ863 ވޯޓު 
ލިބިވަޑައިގެންފަ. އާދަމް ޝިހާމަށް  މިހާތަނަށް 
ލިބިވަޑައިގަތީ833 ވޯޓު. ދެ ބޭފުޅުންގެ ފަރަޤު
30 ވޯޓުގައި އުޅޭއިރު ނަތީޖާ ނުލިބޭ17 
ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ 28 
މީހުން. އެހެންކަމުން އާދަމް ޝިހާމަށް863 
ވޯޓު ހަމަކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. 
20:54 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި 97 ފޮށީގެ ތެރެއިން 86 ފޮށި ގުނާ ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ:

ވަގުތީ ނަތީޖާ: (86/97)
1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 489 ވޯޓް
2.އާދަމް ޝަރީފް – 867 ވޯޓް
3.ޔާމިން ރަޝީދު – 115 ވޯޓް
4.ހުސައިން ޝިހާމް – 347 ވޯޓް
5.އާދަމް ޝިހާމް – 842 ވޯޓް

ޖުމްލަ 2660 ވޯޓް
ޖުމްލަ ވޯޓު ފޮށީގެ އަދަދު: 97

އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނު ވޯޓު ފޮށި: 86

އަޕްޑޭޓު ނުކުރެވޭ ވޯޓުގެ އަދަދު: 16
މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވަނީ އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު
22:04 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި 97 ފޮށީގެ ތެރެއިން 91 ފޮށި ގުނާ ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ:

ވަގުތީ ނަތީޖާ: (91/97)
1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 489 ވޯޓް
2.އާދަމް ޝަރީފް – 868 ވޯޓް
3.ޔާމިން ރަޝީދު – 114 ވޯޓް
4.ހުސައިން ޝިހާމް – 348 ވޯޓް
5.އާދަމް ޝިހާމް – 846 ވޯޓް

ޖުމްލަ 2665 ވޯޓް
ޖުމްލަ ވޯޓު ފޮށީގެ އަދަދު: 97

އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނު ވޯޓު ފޮށި: 91

އަޕްޑޭޓު ނުކުރެވޭ ވޯޓުގެ އަދަދު: 8

މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވަނީ އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު
00:04 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި 97 ފޮށީގެ ތެރެއިން 94 ފޮށި ގުނާ ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ:

ވަގުތީ ނަތީޖާ: (94/97)
1.މުޙައްމަދު އަމީތު - 489 ވޯޓް
2.އާދަމް ޝަރީފް – 868 ވޯޓް
3.ޔާމިން ރަޝީދު – 115 ވޯޓް
4.ހުސައިން ޝިހާމް – 348 ވޯޓް
5.އާދަމް ޝިހާމް – 848 ވޯޓް

ޖުމްލަ 2668 ވޯޓް
ޖުމްލަ ވޯޓު ފޮށީގެ އަދަދު: 97

އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނު ވޯޓު ފޮށި: 94

އަޕްޑޭޓު ނުކުރެވޭ ވޯޓުގެ އަދަދު: 3

މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވަނީ އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

2019-04-07 09:01:53
Ismail
Haadha slow ey
2019-04-08 03:44:08
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
މަރްޙަބާ އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު، މީދޫ ޓައިމްސް އިން ފޯރުކޮށްދިން އިންތިޚާބުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ތަކަށްޓަކައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއްދަންނަވަން. މީދޫ ޓައިމްސް އަކީ ހަމަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ވަރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ނޫހެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދި ނޫހުން ރާވާ ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ކޮލިޓީްއަކީވެސް މުޖުތަމަޢު ބަލަގަންނަފަދަ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން މީދޫ ޓައިމްސްގެ ހިންގުންތެރިންނަށާއި ލިޔުންތެރިނަށް ސާބަހާއި ތަޢުރީފް ދަންނަވައި ކާމިޔާބަށް އެދެމެވެ.
އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...