ކުއްލި ޙަބަރު: ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު ނިޔާވެއްޖެ
ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އޭނާ ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ ދިރިއުޅޭ ގެއިންނެވެ.   އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...