އައިމިނަތު އަޙްމަދު ނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން ޔޫތު ކަޕްގެ މިއަދުގެ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި
ރ. މީދޫ ހިތިގަސްދޮށުގެ، އައިމިނަތު މުޙައްމަދު މިއަދު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގެ ނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ޔޫތު ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ މެޗުތަކެއް ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ.   މިއަދު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގުރޫޕް އޭގައި މަހީ އަދި ހަވާސް ބައްދަލުކުރާ މެޗާއި ގުރޫޕް ބީގައި ތަންގަނޑު އެފް.ސީ އަދި އެފް.ސީ އައިވެންޓަސް މެޗުގެ އިތުރުން ގާގަނޑު އެފް.ސީ އަދި އެމް.ކޮ.ކޯ ބައްދަކުކުރާ މެޗެވެ.   މި މެޗުތައް ކުޅޭނެ ތާރީޙެއް ފަހުން އަންގާލާނެކެމަށް މުބާރާތް ހިންގާ ކޮމިޓީން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...