ރ. މީދޫ ހިތިގަސްދޮށުގެ އައިމިނަތު އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު އިޝާ ނަމާދަށް ފަހުގައި.
ރ. މީދޫ ހިތިގަސްދޮށުގެ އައިމިނަތު އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު އިޝާ ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުއްޛިއްނޫރައިނިގައި އޮންނާނެއެވެ. ވީމާ ވީހާވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން މި ކަށުނަމާދުގައި ބައިވެރިވެދެއްވުމަކީ އާއިލާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...