ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ރ. މީދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުން
ރ. މީދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް
ރ. މީދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް
ރ. މީދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް
ރ. މީދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް
ރ. މީދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް
ރ. މީދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް
ރ. މީދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް
ރ. މީދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް
ރ. މީދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް
ރ. މީދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...