ފޮޓޯއިން: މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން | އެމް.ޓީ ފޮޓޯ އިބްރާހިމް ރަފްހާން
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން | އެމް.ޓީ ފޮޓޯ އިބްރާހިމް ރަފްހާން
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން | އެމް.ޓީ ފޮޓޯ އިބްރާހިމް ރަފްހާން
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން | އެމް.ޓީ ފޮޓޯ އިބްރާހިމް ރަފްހާން
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން | އެމް.ޓީ ފޮޓޯ އިބްރާހިމް ރަފްހާން
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން | އެމް.ޓީ ފޮޓޯ އިބްރާހިމް ރަފްހާން
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން | އެމް.ޓީ ފޮޓޯ އިބްރާހިމް ރަފްހާން
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން | އެމް.ޓީ ފޮޓޯ އިބްރާހިމް ރަފްހާން
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން | އެމް.ޓީ ފޮޓޯ އިބްރާހިމް ރަފްހާން
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން | އެމް.ޓީ ފޮޓޯ އިބްރާހިމް ރަފްހާން
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން | އެމް.ޓީ ފޮޓޯ އިބްރާހިމް ރަފްހާން
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން | އެމް.ޓީ ފޮޓޯ އިބްރާހިމް ރަފްހާން
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން | އެމް.ޓީ ފޮޓޯ އިބްރާހިމް ރަފްހާން
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން | އެމް.ޓީ ފޮޓޯ އިބްރާހިމް ރަފްހާން
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...