އެއްލައިދޫ ރިޒޯޓުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ
  އއ އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެއްލައިދޫ ރިޒޯޓުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.  
އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ..  
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...