ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާ ސަފީރު އަކިލެޝް މިޝްރާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި.
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން އިންޑިއާ އަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ އަނބުރާ ރާއްޖެ ފޮނުވައިލި މައްސަލާގައި، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާ ސަފީރު އަކިލެޝް މިޝްރާ އިއްޔެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.
"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، އިއްޔެ މެންދުރެއްހާއިރު، މިޝްރާ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހާޒިރުކޮށް އޭނާ އަށް ވަނީ "ޑިޕްލޮމެޓިކް ނޯޓު" ވެސް ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިޝްރާއާ ބައްދަލުކުރެއްވީ ސެކްރެޓަރީ، ބައިލެޓްރަލް އަހުމަދު ޚަލީލް އެވެ.
ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާ ސަފީރު އަކިލެޝް މިޝްރާ
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...