ރާއްޖޭގައި އާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާލައިނެއް އުފައްދަނީ
ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާލައިނެއް އުފައްދަން، ހުއްދަ ހޯދަން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.
"އަވަސް" އަށް ވާހަކަ ދެއްކި ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ބަޔަކާއި ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރެއް ގުޅިގެން ހަދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާލައިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިޔެކިއުންތައް ވަނީ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. އަދި އެކަމަށް ބައެއް ހުއްދަތައް ވަރަށް އަވަހަށް ދޭނެކަން ވެސް އެނގިފައިވެ އެވެ.

"ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮސީޖާއެއް އޮންނަ ކަމެއް މިއީ. ނަމަވެސް މިހާރު ސީޒިބިލިޓީ ހުށަހަޅަން ވަނީ އަންގާފަ،" ނަން ނުޖެހުމަށް އެދި ވާހަކަ ދެއްކި އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.
null
null
Advertisement
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

2018-07-22 05:06:29
ފަވާޒު
ވަރަށް ސަޅި
2018-07-22 07:56:33
ފަވާޒު
ސަޅި
އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...