ރ. މާކުރަތުން ނެގި ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް
ރ. މާކުރަތުން ނެގި ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖަ ނެގެޓިވްވެއްޖެއެވެ. 
ރ.  މާކުރަތުން  ސާމްޕަލް  ނަގާފައިވަނީ  މާލެ  ފޭބުމަށްފަހު  އެ  ރަށަށް  އައި  މީހެއްގެ  ގައިން  ކޮވިޑް  19  އަށް  ޝައްކު  ކުރެވޭ  އަލާމާތްތަކެއް  ފެނުމާއި  ގުޅިގެންނެވެ. ނަތީޖާ  ނެގެޓިވްވި  ނަމަވެސް  14  ދުވަސް  ހަމަ  ވަންދެން  ކަރަންޓީނުގައި  މަޑު  ކުރުމަށް  އެމީހާއަށް  ވަނީ  އަންގާފައެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ..    
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...