ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މާދަމާ 14:00 އިން 17:00 އަށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ
ޓެކްނިކަލް  މަސައްކަތެއް  ކުރުމަށް  މާދަމާ  މެންދުރު  14:00  އިން  17:00  އަށް  މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލުމަށް ހަަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ފެނަކަ މީދޫ ބްރާންޗުން ބުނެފިއެވެ.    ބެލެވޭ ގޮތުގައި މާދަމާ ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ މީދޫއަށް އަލަށް ގެނައި 600 ކިލޯވޯޓުގެ ޖެނެރޭޓަރުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށެވެ.    ކަރަންޓު ކަނޑާލާ ވަގުތު އާއްމުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ފެނަކައިން މަޢާފައަށް އެދެއެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...