ރ. މީދޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް 600 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެނެސްފި
ރ.  މީދޫގެ  ކަރަންޓުގެ  ހާލަތު  ރަނގަޅު  ކުރުމަށް  600  ކިލޯވޯޓުގެ  ޖަނަރޭޓަރެއް  ގެނެސްފިއެވެ.      މި ޖަނަރޭޓަރު މީދޫއަށް ގެނެސްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ރ. މީދޫގައި ފެނަކައިން ހިންގަމުން އަންނަ އިންޖީނުގޭގައި މިހާރު ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަނީ 500 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރަކާއި 350 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެކެވެ.      މިއަދު މީދޫއަށް މި ގެނައި 600 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރާއެކު ރ. މީދޫއަށް ދިމާވަމުން އަންނަ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...